Torleif Ruud som har evaluert implementeringen av ACT-modellen i Norge, la på Helsedirektoratets konferanse den 4. desember, fram resultatene. Foto: Tone Øiern

ACT-team på god vei

Under Helsedirektoratets lansering av midtveisevaluering av landets 12 av til sammen 14 ACT-team, fikk publikum presentert mulig modifisering av metoden med eksempler fra den nederlandske FACT-modellen.

De første Assertive Community Treatment (ACT)-teamene så dagens lys i USA rundt 1980. Teamene bidro sterkt til at personer ble hjulpet tilbake til lokalsamfunnet i stedet for å ende opp som svingdørspasienter eller som bostedsløse med rusproblemer og kriminalitet. Modellen har høstet anerkjennelse og brukes i dag i mange lands arbeid med personer som har alvorlige psykiske lidelser i kombinasjon med rusmisbruk.

Evalueringsmal og veileder
Norges første ACT-team startet opp i Mosseregionen i 2007, mens i dag er det i samarbeid med Helsedirektoratet,  regionale helseforetak og kommunene etablert tilsammen 14 tverrfaglige team leverer både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester. Det er laget en norsk veileder for teamene med evalueringsmal, og en samlet evaluering skal være klar i 2014.

Når fram til målgruppa

Under en konferanse i Oslo 4. desember la professor Torleif Ruud ved Akershus universitetssykehus HF fram en midtveisevaluering av ACT-teamene på vegne av en gruppe forskere. Den viser at de 12 teamene hadde i løpet av første driftsår til sammen 381 brukere.

Evalueringen viser videre at nær 78 prosent av brukerne har psykoselidelse. Om lag 60 prosent har i tillegg problemfylt bruk av ett eller flere rusmidler. Fem prosent var uten fast bolig da de ble inkluderte, og 67 prosent mottok uføretrygd.

Driver oppsøkende

Ifølge normen for slike team, skårer de norske teamene relativt lavt på sammensetning av bemanningen. Andelen ansatte syke- og vernepleiere er på nivå med anbefalingene i håndboka, men mange team mangler spesialister. Noen steder gjelder det psykiatere, som noen team i perioder har vært uten mens andre bare har ansatt spesialister i 20-­40 prosent stilling.

Bare tre av de 12 teamen har brukerspesialister (personer med erfaringskompetanse) som det anbefales å ha med, mens de fleste teamene har arbeidsspesialist (person som ivaretar behov for å komme i arbeid eller aktivitet) og rus-spesialist, slik håndboka foreslår.

De norske teamene er svært tro mot ACT-modellen når det gjelder grad av oppsøkende arbeid: Ni av ti kontakter foregår ute, på kontor eller gjennom telefon. Det er også balansert forholdstall mellom brukere/ansatte.

I tillegg til videre kartlegging skal evalueringen kompletteres med en ”bruker spør bruker”-undersøkelse og en pårørende-undersøkelse.

Foreløpig viser tellinger en nedgang i bruken av sengeplasser på 20 prosent, sammenligner med tall fra siste året før personene fikk oppfølging fra ACT-team.

The seven C´s

I mange andre land har ACT resultert i færre innleggelsesdøgn i sykehus, bedre kontakt med helsetjenestene, bedring i boligforhold og i høyere antall brukere i arbeid.

I Nederland er det 35 ACT-team og ca. 150 såkalte FACT-team. Nederlenderen J. R. van Veldhuizen var invitert til konferansen for å fortelle om arbeidet med ACT og FACT. Det siste er en nederlandsk modifisering av ACT, der F`en står for Function og som van Veldhuizen betegnes som ”The founding father” av.

FACT ble til fordi erfaringene viste at 80 prosent av brukerne i perioder klarer seg med lavnivå-ACT, mens 20 prosent til enhver tid har behov for tett og intensiv oppfølging fra hele teamet etter prinsippene i ACT. Ettersom forløpet svinger, kan brukeren svitsje mellom høy-intensive og lav-intensive tilbud i samme team.

– Det mest attraktive ved teamene er etter våre erfaringer at de i stor grad lykkes i å tilby mulighet for lønnet arbeid, sa van Veldhuizen. – Teamene som har lettest for å skaffe arbeid og bolig ser ut til å ha mest suksess.

– Suksesskriteriene våre kan sammenfattes i ”The seven C`s”, sa han. – Cure, Care, Crisis-prevention, Client-know-how, Community, Control of risk og Check (evaluering).

Erfaringshefte

I tillegg til ordningen der de støtter opprettelsen av ACT-team over en tre- til femårsperiode, har Helsedirektoratet en tilskuddsordning for andre samarbeidsprosjekter mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten på psykisk helse- og rusfeltet.

Fra 2009 og til nå har 58 prosjekter mottatt midler fra denne tilskuddsordningen. På oppdrag fra direktoratet har Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid – NAPHA – beskrevet ”Ni suksesshistorier - samhandling om psykisk helse” som er utviklet lokalt.


ACT i Norge

  • Helsedirektoratets kartlegging "Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud"  (2008), anslår at det er 4-5000 personer i Norge med alvorlig psykisk lidelse ofte i kombinasjon med andre rusmisbruk, som tjenester bør tilrettelegges for.
  • I statsbudsjettet for 2009 ble det bevilget midler til en tilskuddsordning for å implementere ACT-team.
  • Årlig bevilges 50 millioner kroner til ACT og andre forpliktende samarbeidsmodeller som kan nå og samhandle rundt denne målgruppa.
  • ACT er en godt dokumentert modell for å gi oppsøkende, integrerte og helhetlige tjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser og samtidige ruslidelser/ vansker, som ikke i tilstrekkelig grad klarer å nyttiggjøre seg av det ordinære tilbudet.
  • Som navnet sier, skal de arbeide aktivt pågående (Assertive), samfunnsbasert (Community) og yte behandling (Treatment).
  • Behandlingsfilosofien i et ACT- team er å ha oppmerksomheten på brukerens mestring, fungering og integrering i lokalsamfunnet.
  • Kjernebemanningen defineres som teamleder, lege/psykiater og sykepleier/vernepleier, mens spesialistbemanningen består av brukerspesialist, arbeidsspesialist og russpesialist.
  • Over statsbudsjettet for 2013 er det foreslått å bevilge 115 millioner kroner til teamene. Også FACT skal utprøves i Norge.

 


Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.

iconSkriv ut
iconTips en venn
Annonse