Flotte lokaler: Siden vinteren 2014 har Sprøyterommet vært samlokalisert med Velferdsetatens øvrige hjelpetiltak på Prindsen Mottakssenter i Storgata 36c. Foto: Astrid Renland

10 år med Sprøyterommet

I februar i år var det ti år siden Sprøyterommet i Oslo ble opprettet under stor diskusjon blant fagfolk og politikere, som ett av Oslo Kommunes skadereduserende tiltak for injiserende stoffbrukere.

Selve grunnlaget for Sprøyterommets finner man i Sprøyteromsloven (2004-07-02), der det heter i paragraf 1:

«Sprøyteromsordningen skal bidra til økt verdighet for mennesker med langvarig narkotikaavhengighet ved å tilby hygieniske rammer for injisering. Videre skal sprøyteromsordningen bidra til økt helsemessig trygghet, herunder forebygge injeksjoner og smitte, og å gi raskere hjelp ved overdoser, gjennom tilstedeværelse og tilsyn av helsepersonell.

Formålet er også å bidra til økt mulighet for kontakt og samtaler mellom den enkelte bruker og hjelpeapparatet med sikte på tverrfaglig oppfølging og behandling».

Skadereduksjonstiltak

Bakgrunnen for opprettelsen av Sprøyterom var troen på skadereduksjon. Skadereduksjon er forsøk på å begrense skadene som bruk av ulike rusmidler medfører. Dette uten krav om at rusbruken skal opphøre. Som ett ledd i Hiv-forebyggende arbeid har Oslo Kommune siden midten av 90-tallet, hatt skadereduserende tiltak som sprøyteutdeling for stoffbrukere og utdeling av kondomer og glidemiddel til kvinner i prostitusjon.

Sprøyterommet er derfor videreføring av en allerede eksisterende ideologi innen rusfeltet men skal i tillegg redusere overdoser og overdosedødsfall gjennom å gi informasjon, bevisstgjøre brukerne, og tilby umiddelbar livreddende førstehjelp. At det tok kort tid fra Sprøyteromsloven ble vedtatt til rommet ble opprettet sier noe om hvor viktig dette var for ulike aktører, som politikere, brukerorganisasjoner og fagfolk.

Sprøyteromsloven ga, og gir også flere andre føringer, som at det kun er lov å injisere heroin og at røyking av heroin ikke er tillatt. Altså, er både type rusmiddel og hvordan rusmidlet skal inntas lovregulert.

Fra prøveprosjekt til permanent helsetiltak

Sprøyterommet startet som et prøveprosjekt i Tollbugata 3, som huset både Feltpleien og Smittevern. Lokalene var lite egnet og tilbudet var preget av plassmangel og måtte ha stengt på kveldstid for å gi rom til Feltpleien. I lang tid var det derfor forholdsvis få registrerte brukere, rundt 300 personer. I august 2007 flyttet Sprøyterommet til et eget, langt større lokale i Storgata 36b. Etter to evalueringer gjennomført av Statens institutt for rusmiddelforskning, Sirus, endret Sprøyterommet status fra prøveprosjekt til å bli et av kommunens faste lavterskeltilbud.

Sprøyterommet flyttet igjen i februar 2014, da inn i Prindsen Mottakssenter sitt lokale i Storgata 36c. Her er Sprøyterommet samlokalisert med ambulerende team, utdeling for smittevernsutstyr, akuttovernatting, feltpleie og sosialfaglig avdeling for kartlegging, oppfølging og videreformidling. Samlokaliseringen gjør det lettere for brukerne å benytte seg av flere tilbud, samt at personalet enkelt kan videreformidle til andre avdelinger. Videre kan personalet dra veksel på hverandre via erfaringsutveksling, faglige diskusjoner og avdelingene kan bistå hverandre ved ressursbehov som for eksempel når det er behov for økt bemanning på grunn av sykdomsfravær eller andre årsaker.

Tiltaket og brukerne

Personalgruppen på Sprøyterommet består av 15 årsverk og er tverrfaglig sammensatt av sykepleiere, vernepleiere, miljøterapeuter, helsefagarbeidere og sosialkonsulent. Både det helsefaglige og sosialfaglige arbeidet står i fokus. Vi har en minstebemanning som innebærer at det må være 5 ansatte, hvorav minst 1 sykepleier, for å holde åpent. Åpningstidene våre er 09.00-21.30 på hverdager og 10.00-16.00 ved helg og helligdager.

Hvem som kan registreres ved Sprøyterommet reguleres av Sprøyteromsloven. Brukeren må være over 18 år og ha en langvarig skadelig injeksjonspraksis. I praksis vil dette si at en må ha injisert daglig i minst 6 måneder. En må også være bostedsregistrert i Oslo. Oslotilhørighet var ikke et krav de første årene, men kommunen har valgt å bli strengere på dette. Vi har en grundig kartleggingssamtale med alle som ønsker å registrere seg som bruker hos oss, og vi observerer alltid første besøk. Brukerne blir informert om at vi har taushetsplikt, samt at vi har informasjonsplikt i forhold til barnevern og trafikkpoliti.

Ved årsskiftet hadde vi registrert 2.898 brukere, hvorav 1.394 hadde brukt oss aktivt det siste året. Gjennomsnittsalderen er 41,2 år, og som andre tiltak i rusomsorgen er majoriteten menn; 74,2 prosent menn og 25,8 prosent kvinner. I snitt har vi 120 injeksjoner på hverdager og 60 i helgene.

Når brukerne kommer må de vise at de har en brukerdose slik at vi unngår kjøp og salg i våre lokaler. Vi spør alltid om de har tatt andre typer stoff eller piller siste døgnet, og opplever en stor grad av åpenhet og tillit vedrørende dette. Det er ikke flaut eller dumt og si at en har tatt tabletter, metadon, subutex og annet til personalet. Det virker som brukerne forstår at denne informasjonen og rusvurderingen personalet gjør kan være nyttig i f.eks. overdosesituasjoner. Vi spør også om når de injiserte sist og er nøye på å anbefale deling av dosen ved behov. Vi vet at toleransen går ned etter bare noen dager uten heroin.

Overdosefaren er derfor spesielt stor for brukere som har vært uten heroin lenge. Det kan være folk som har vært på avrusning eller behandling og som er på en «sprekk». Eller brukere som har sittet i fengsel. At de da velger å komme til Sprøyterommet for å injisere heroinet kan dermed være livreddende. At det aldri har vært et overdosedødsfall ved Sprøyterommet indikerer at tiltaket redder liv.

Overdoser er likevel en del av hverdagen på et Sprøyterom. I 2014 hadde vi totalt 1212 brukere av Sprøyterommet og 270 overdoser fordelt på 165 brukere. Totalt 0,76 av alle injeksjoner endte i en overdose, og denne andelen har vært stabil over de siste åtte årene. Hittil i 2015 har vi hatt 240 overdoser. I juli var det 28 overdoser.

Faglig tilnærming

Selv om personalet aktivt jobber med rusvurderinger og anbefaling om deling, forekommer det altså overdoseringer, som kan skyldes eksempelvis nedsatt toleranse, kombinasjon av andre rusmidler, redusert allmenntilstand eller forhøyet styrke på heroinet. Personalet er alltid tilstede og igangsetter førstehjelp umiddelbart. Tilgangen på rask førstehjelp av erfarent og kompetent personal er avgjørende også for å forebygge vevsskader som følge av manglende respirasjon. Oslo Kommunale Legevakt, som vi har et godt samarbeid med, varsles og ambulansen er hos oss i løpet av svært kort tid. De administrerer motgift, og tilbyr den som har hatt overdose å bli med til Legevakt. Hvis den som har hatt overdose avslår, får vedkommende tilbud om å snakke med personal.

I tillegg gjennomfører vi alltid kartleggingssamtaler med den enkelte bruker etter en overdose. Gjennom tett oppfølging av brukerne ser vi fort hvis en person har gjentatte overdoser, og da sendes det bekymringsmelding til personens NAV-kontor. Videre sender vi ut overdosevarsler til samarbeidspartnere og presse i perioder med økning i antall overdoser. Vi informerer alltid brukerne om overdosefaren og er strenge på anbefaling om å dele heroindosen. Vi oppfordrer også brukerne til aldri å injisere alene. Det har også over lenger tid blitt vist en kort informasjonsfilm vedrørende overdoser i venterommet hvor brukerne oppholder seg.

Utover overdosearbeidet er det helsefaglige fokuset på smittevern, rent brukerutstyr, hygiene og forebygging av infeksjoner og skader av sentral betydning. Brukerne tilbys råd og veiledning innen hygiene og injeksjonsteknikk, hvordan å unngå infeksjoner og smitte, eller utvikling av abscesser. Ved behov henvises brukere til feltpleie eller lege.
Ved siden av det rent instrumentelle som rent brukerutstyr og injeksjonsveiledning jobber vi også med relasjonsbygging og etablering av tillit til hjelpeapparatet blant brukerne.

Vi hjelper til med å etablere kontakt med andre helse- og sosialfaglige instanser og NAV. Vi har oversikt og godt samarbeid med mange instanser. Eksempelvis får mange hjelp i forbindelse med avrusning eller henvisning til Gatehospitalet. Ved alvorlig bekymring for liv og helse sendes bekymringsmeldinger til NAV.

Den tette kontakten gjør at vi blir ekstra oppmerksomme på endring i brukernes fysiske og psykiske helsetilstand. Videre er samarbeidet med ambulant team nyttig som bistand til hjemreise eller følge til eksempelvis Legevakt.

Utfordringer

I samarbeid med andre instanser deler vi ut Naloxone nesespray – som er motgift ved heroinoverdoser, til brukerne som ett ledd i kameratredning. Brukerne får grundig opplæring i både førstehjelp og bruk av nesesprayen, samt viktigheten av alltid å ringe 113. Videre har vi gjennom SWITCH-kampanje jobbet med å få brukere til å gå over fra injisering til røyking. Røyking av heroin reduseres overdosefaren, man unngår infeksjoner, abscesser, blodpropp og andre helsemessige risikoer ved injisering. Sprøyterommets lokaler rommer allerede et røykerom med spesialbygd avtrekk for røyking, men det fungerer i dag som telefonrom fordi helsedepartementet ikke tillater røyking av heroin. Én av utfordringene vi møter er nettopp det at vi anbefaler brukere å røyke heroinet, med godt faglig belegg, men kan ikke tilby dem et egnet sted.

En annen utfordring er at viktigheten av rent brukerutstyr, best mulig injeksjonspraksis og trygge omgivelser med akutt tilgang på helsepersonell, er den samme uavhengig av type rusmiddel som benyttes.

Livreddende helsetiltak

Oppsummert anerkjenner vi ved Sprøyterommet mennesker i aktiv rus og møter brukerne med verdighet og respekt og vi er opptatt av å skape tillitsfulle relasjoner. Dette må være grunnlaget for å begrense skader av et injiserende heroinbruk, og å forebygge overdoser og overdosedødsfall. Vi er bevisste på brukernes utvikling i fysisk og psykisk helsetilstand og forsøker å bistå som best vi kan. Vi arbeider kontinuerlig med både helsefaglig og sosialfaglig oppfølging, og vi står klare den dagen brukeren selv er motivert for endring. Et Sprøyterom er ikke en motsetning til det etablerte hjelpeapparat, men for mange et livreddende supplement, samt en viktig arena for både kontaktetablering og videreformidling.

 


Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.

iconSkriv ut
iconTips en venn
Annonse