-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Illustrasjonsfoto: Unsplash
Illustrasjonsfoto: Unsplash

Brukerne er mer fornøyd enn før

Helsedirektoratet har evaluert brukertilfredsheten underveis i perioden for opptrappingsplanen på rusfeltet. Rapporten viser at 6 av 10 brukere er fornøyd.

Hovedformålet med evalueringen er å innhente kunnskap om hvordan brukerne opplever det kommunale tjenestetilbudet.

— Det er fint å se at utviklingen i brukertilfredshet fortsatt synes å gå i riktig retning, selv under pandemien. Dette er gledelige resultater som forteller om gode holdninger og profesjonalitet ute i tjenestene, kommenterte avdelingsleder Åste Herheim i Helsedirektoratet, da rapporten ble lansert 16. desember.

1121 brukere har svart

Resultatene er også en del av vurderingsgrunnlaget for om opptrappingsplanen i årene 2016 - 2020 har hatt ønsket effekt. Det er KORUS Midt som har gjennomført undersøkelsen for Helsedirektoratet, og de har gjort nasjonale målinger i 2017, 2019 og 2021. I 2021 svarte 1121 tjenestemottakere fra 64 kommuner på spørsmålene.

KORUS Midt har gjennomført både kvantitative undersøkelser blant mottakere av kommunale rusomsorgstjenester, og kvalitative undersøkelser som har gått i dybden på ulike tema. I 2021 handlet den kvalitative kartleggingen om pårørende til personer med rusmiddelproblemer. Evalueringa viser dessverre at resultatene er jevnt over dårlige på det som dreier seg om involvering av/hjelp og støtte til pårørende. Mange brukere har dessuten fått lite hjelp på områder som handler om sosialt nettverk, aktivitet og innhold i hverdagen.  Her er artikkel om resultatene når det gjelder pårørende.

På andre områder er resultatene mer oppløftende.

  • Tilfredshet

Den nasjonale brukertilfredshetsevalueringa fra 2021 viser at 63 prosent av alle med rusproblemer er fornøyd med det kommunale tjenestetilbudet. Det er en positiv utvikling fra 2019, da 55 prosent svarte at de i stor grad opplevde å få den hjelpa de trenger.

  • Tilgjengelighet

Pila peker også i rett retning hva angår opplevd tilgjengelighet av tjenestene. I 2017 svarte 49 % at tilgjengeligheten er tilfredsstillende, i 2019 var tallet 54 % og nå i 2021 65%.

Eldre brukere synes digitalisering av helse- og omsorgstjenestene skaper utfordringer ved inngangen til tjenestene. Yngre brukere håndterer det digitale greit, og synes på sin side at språklig komplisert informasjon er det største problemet.

  • Medbestemmelse

Spørsmålene som omhandler medbestemmelse gir sprikende og varierte svar. Tallene tyder på at brukerinnflytelse på individnivå økte fra 2017 til 2019, men økningen fortsatte ikke fra 2019 - 2021. I 2017 svarte 36 prosent at de i stor grad hadde innflytelse på utforming av tjenestene de har mottatt, i 2019 og 2021 svarer ca. 50 prosent det samme.

Mye tyder på at opplevelsen av medvirkning er ressursavhengig. Brukere som er i arbeid eller utdanning rapporterer at de opplever betydelig mer innflytelse enn brukerne som er arbeidsledige eller uføretrygdede

  • Nytteverdi

Brukertilfredshetsevalueringen viser at ensomhet, isolasjon og nedstemthet er utbredte problemer. De kommunale tjenestene har tydelig forbedringspotensial i å sikre den enkeltes sosiale behov. De kvalitative undersøkelsene viser med stor tydelighet at er at en god og stabil relasjon til en ansatt i tjenesteapparatet er viktig for brukernes opplevelse av hjelpen.

 

 

Les mer om følgende emner: