-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Nå blir det enda en utsettelse før lege Stig Asplin får behandlet ankesaken om forskrivningsretten hans.
Nå blir det enda en utsettelse før lege Stig Asplin får behandlet ankesaken om forskrivningsretten hans.

Retten til å skrive ut legemidler: Asplins ankesak utsatt

Lege Stig Asplin kjemper fortsatt for å få tilbake forskrivningsretten han ble fratatt av Helsetilsynet i 2020. Etter at han tapte søksmålet mot staten i mars, skulle ankesaken behandles i november. Men saken er nå utsatt til april 2024, mer enn fire år etter at Asplin mistet retten til å skrive ut legemidler.

— Jeg kan på ingen måte godta et stempel som lovbryter og at jeg ikke har drevet forsvarlig behandling av mine pasienter. Jeg har jobbet seriøst med rusavhengige pasienter i mange år. Det sa Stig Asplin om hvorfor han gikk til sak for å få tilbake forskrivningsretten.

Dette har skjedd til nå i saken:

Februar 2020:

Stig Asplin,  spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin, med mer enn 25 års erfaring som fastlege, får brev fra Helsetilsynet om at han er fratatt forskrivningsrett, det vil si retten til å skrive ut legemidler på resept. Helsetilsynet har undersøkt seks av hans pasienter med medikamentavhengighet og konkludert med at praksisen hans var uforsvarlig.

Asplin klager avgjørelsen inn til Statens Helsepersonellnemd.

Mars i 2021

Klagen blir ikke tatt til følge. I vedtaket fra Statens Helsepersonellnemd står det blant annet:

«Statens helsetilsyn mener at klageren ikke ga forsvarlig helsehjelp ved sin rekvirering av vanedannende legemidler til seks konkrete pasienter."

Asplin vil ha avgjørelsen behandlet i retten. Han stevner Statens Helsepersonellnemd.

September 2022

Rettssaken er berammet i Oslo tingrett. Asplin gir ut boken "Uforsvarlig behandling", 

Han sier at han med boken først og fremst vil bidra til å forandre behandlingen av rusavhengige. — Etter så mange år med rusavhengige pasienter er jeg dypt overbevist om at straff, kontroll og mistro ikke virker, sier Asplin.

I et intervju med Rus & Samfunn sier Asplin dette om hvorfor han går til sak mot Statens Helsepersonellnemd:

— Jeg kan på ingen måte godta et stempel som lovbryter og at jeg ikke har drevet forsvarlig behandling av mine pasienter. Jeg har jobbet seriøst med rusavhengige pasienter i mange år. Jeg er ingen lettvekter. Jeg har jobbet systematisk for å få personer bort fra et liv på gata, inn i mer stabile forhold. Alle de seks pasientene som Helsetilsynet kontrollerte, fikk forsvarlig behandling. Om jeg ikke har fulgt retningslinjene til punkt og prikke, har det vært gode grunner for det

Rettssaken blir utsatt på grunn av sykdom hos en av dommerne.

Februar 2023

Saken behandles i Oslo tingrett fra 27. februar. Asplin er representert av  advokatfullmektig Synne Bernhardt. En rekke av Asplins tidligere pasienter vitnet i saken.  Asplin fremholdt i retten at det var nødvendig å utfordre retningslinjene i behandlingen av denne pasientgruppen og at de ville kjøpt medisinene på gata dersom de ikke hadde fått dem fra ham.

Statens representant pekte imidlertid på flere problematiske sider ved Asplins praksis; liberale henteordninger, manglende oppfølging av advarsler og mangelfull journalføring.

Mars 2023

Fredag 24. mars faller dommen: Asplin vant ikke frem; Staten ble frifunnet. I dommen heter det at "Asplins manglende forsøk på å motivere pasientene for behandling i LAR og TSB er kritikkverdig. Det er vanskelig å gi ham støtte for argumentet om at pasientene alternativt ville kjøpt narkotika illegalt når han i så liten grad har forsøkt å få til dialog rundt et behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten». 

Retten var likevel i tvil om det var nødvendig å ta fra Asplin forskrivningsretten.

Retten slo også fast at "Saken reiser problemstillinger som ikke har vært prøvd for domstolene tidligere, og Asplin og hans støttespillere oppfatter saken som svært prinsipiell." Av den grunn slipper Asplin saksomkostningsansvar. 

Dommen bli anket, og anke levert inn i slutten av april.

November 2023.   

Ankesaken er berammet til november. Enda en gang blir saken utsatt, denne gang på grunn av langvarig sykefravær for en av de sakkyndige på Asplins side.

April 2024

Saken er nå berammet til 22. april. Når dom faller måneden etter vil det være fire år og tre måneder siden Stig Asplin mister retten til å forskrive legemidler til pasientene sine.