-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Psykologspesialist Thomas Haug og spesialrådgiver Else Kristin Utne Berg i KoRus Vest forteller at det har skjedd endringer i rusbruken etter at koronaen brøt ut, men først og fremst på grunn av restriksjonene og et redusert tjenestetilbud.
Psykologspesialist Thomas Haug og spesialrådgiver Else Kristin Utne Berg i KoRus Vest forteller at det har skjedd endringer i rusbruken etter at koronaen brøt ut, men først og fremst på grunn av restriksjonene og et redusert tjenestetilbud.

Tydelige endringer i rusbruk

I Bergen: Mer amfetamin og mer GHB. I Oslo: Mindre amfetamin. I Trondheim: Mer alkohol og mer heroin. Men felles for alle byene har vært cannabistørke siste halvår.

Først halvårs Føre Var-rapport fra KoRus Vest Bergen viser en markant økning av tilgjengelighet på amfetamin og ecstacy/MDMA i Bergensområdet.

KoRus Vest har siden 2002 overvåket og kartlagt rustrender i Bergensområdet. Resultatene kommer ut som halvårlige Føre Var-rapporter. Årets første rapport ble presentert i slutten av juni. Spesielt for denne rapporten er et eget avsnitt om konsekvensene av koronautbruddet.

– Vi tenkte at vi skulle ta temperaturen på situasjonen og spesielt sette et fokus på covid-19, forteller spesialrådgiver Else Kristin Utne Berg.

Hun og kollega, Thomas Haug som er psykologspesialist ved KoRus Vest, understreker at det er litt for tidlig å si noe entydig om konsekvensene. Delrapporten om koronautbruddet er mest av alt et øyeblikksbilde.

– Det har skjedd noen endringer, men først og fremst på grunn av restriksjonene og et redusert tjenestetilbud, sier Utne Berg.

Hun peker på at Norge gjorde noen spesielle valg overfor rusavhengige som ikke andre land har gjort. Fra resten av Europa er det spesielt blitt lagt merke til at Norge stengte brukerrommene.

Redusert tjenestetilbud

I tillegg til å ha ført til redusert tjenestetilbud har covid-19 satt sitt preg ved samvirkningen av ulike rusmidler. På grunn tørke av noen rusmidler har rusmidler erstattet hverandre, og brukere har måttet finne andre rusmidler for å forsterke eller ta ned effekten av hovedrusmiddelet. Utne Berg og Haug understreker at dette spesielt gjelder de tyngre brukerne.

Konsekvensen av at det har vært vanskeligere å få tak på cannabis og benzodiazepiner har vært økt bruk av alkohol, amfetamin og GHB/GBL. Det er også indikasjoner på at amfetamin og GHB følger hverandre, der amfetamin gjerne brukes for å ta seg opp og GHB for å «stemple ut».

– Covid-19-restriksjonene har generelt gitt en nedgang i rusbruk til rekreasjon, men dette ser vi ikke blant risikobrukerne. De som er avhengige er ikke i stand til å slutte og må søke andre rusmidler. Noe av det som har vært positivt, er at mange har søkt LAR, sier Thomas Haug.

Han legger til at tjenestene har klart å omstille seg og tross nedstenging vært i stand til å gi et mer gatenært og oppsøkende tilbud. LAR har også endret rutinene og etablert ambulant utdeling av LAR-medisin.

– Og det har gått bra. Vi må kanskje tenke mer på at vi ikke trenger å være så restriktive og faktisk tørre å gi brukerne mer tillit, sier han.

Utne Berg legger til at det sikkert fortsatt er lurt å ha et sideblikk på lekkasjer.

Cannabistørke

Både en stabil bruk og svak nedgang i tilgjengelighet på heroin, og økt tilgjengelighet på amfetamin, er særtrekk for utviklingen i Bergen. Else Kristin Utne Berg sier at man ofte finner lokale variasjoner, og Bergen kan skille seg fra andre norske byer, som Trondheim. Når hun ser på rapporteringer fra EMCDDA (Det europeiske overvåkningssenter for narkotika og narkotikabruk), er det blant annet gjort tilsvarende funn i Helsinki.

Når det gjelder cannabistørken mener de to fra KoRus Vest at det er vanskelig å relatere den til koronautbruddet. Tørken startet allerede rundt nyttår og er sannsynligvis knyttet opp til strengere grensekontroll mellom Marokko og Spania. Koronakrisen har nok forsterket tørken på grunn av generell strengere grensekontroller i Europa.

Siden nedstegningen av Norge 12. mars har det vært færre registrerte overdoseuttrykninger og -innleggelser som er en indikasjon på at det har vært en nedgang overdoser. Det har heller ikke vært registrert overdosedødsfall. Utne Berg understreker at tall for overdosedødsfall tar opp mot to år før de er tilgjengelig for KoRus Vest.

Økt bruk av alkohol

I Trondheim har en sett noen liknende trender og tendenser som i Bergen. Men Tor Sæther, rådgiver ved KoRus Midt-Norge, understreker at det ikke nødvendigvis er mulig å fastslå en sammenheng med koronautbruddet. Føre Var-rapporten fra Trondheim presenterer utviklingen fra oktober i fjor til utgangen av mars i år.

– Det blir interessant å se på neste rapport i forhold til koronautbruddet, sier Sæther.

Som i Bergen har det vært mindre tilgang på cannabis og prisene har steget markant. Der prisen før kunne ligge på 200 kroner per gram, er det i dag mulig å se priser alt fra 300 til 1000 kroner grammet.

I Trondheim er et av hovedfunnene økt bruk av alkohol. Tallene bak Føre Var-rapporten er hentet fra blant annet fra utsalg ved Bunnpris og Vinmonopolet. Sæther peker på at det kan være regionale forskjeller på alkoholsalget, avhengig av nærhet til svenskegrensen.

– Selv om det er vanskelig å fastslå om endringer i bruk og tilgjengelighet har sammenheng med koronautbruddet, har vi registrert et høyere alkoholsalg i mars 2020 sammenliknet med mars i 2018 og 2019, forteller Sæther.

Mer heroin

Et annet hovedfunn er økt bruk, tilgjengelighet og interesse for heroin. Økningen i heroinbruken ble av noen i det såkalte trendpanelet forklart som et fenomen etter nedstengingen av samfunnet grunnet covid-19. Trondheim har ellers et rykte på seg for å være en amfetaminby, men nå ser det ut til at bruken har gått noe ned.

For første gang har Føre Var-rapporten fra Midt-Norge innhentet tall fra Kripos. Der er det registrert en økning av heroinbeslag. Både antall beslag og mengden som er beslaglagt har økt.

Tor Sæther understreker at Føre Var ikke sier noe om totalforbruket, men om trender og tendenser. Rapporten sier følgelig ikke om det er mer eller mindre heroin i Trondheim sammenliknet med Bergen.

Rapporten har i et eget avsnitt tatt med svar fra trendpanelet om situasjonen etter koronautbruddet. I tillegg til de generelle tendensene, sier enkelte at bruken av substitusjonsmidler har gått opp, samtidig som det er blitt økt risikovillig bruk og økt overdosefare. Tilgangen på rusmidler er gått ned som en følge av at grensene er blitt stengt.

Flere i trendpanelet sier at LAR er blitt mer tilgjengelig, blant annet fordi Helse Midt-Norge har vært mer lempelig i møtet med brukerne. I tillegg blir konsekvensen av reduserte tjenester av flere i trendpanelet beskrevet som flere sprekker, økt isolering, bekymringer, desperasjon og vold.

Stengte grenser

På sammen måte som Bergen og Trondheim har også Oslo opplevd cannabistørke. Spesielt hasj har vært vanskelig å få tak på. Oslo har ikke egen Føre Var-rapportering, men under koronakrisen har KoRus Oslo på oppdrag for Helsedirektoratet gjennomført undersøkelser om covid-19 og rus ved landets kommuner.

Undersøkelsene ble til å begynne med gjennomført ukentlig, men skjer nå hver 14. dag. Det er ansatte i kommunene og personell som jobber med rusavhengige som har besvart spørsmålene, ikke brukere eller et trendpanel som i Føre Var.

– Ved siden av hasjtørken har vi generelt registrert noe nedgang i tilgang og bruk av amfetamin. Det er mest sannsynlig på grunn av stengte grenser som følge av koronautbruddet, sier Anna-Sabina Soggiu, fagkoordinator ved KoRus Oslo.

Også hun understreker at det generelt er vanskelig å si at endringene som blir tilbakemeldt fra kommunene, direkte er forårsaket av pandemien.

Økt symptomtrykk

Ellers for Oslo opplever Soggiu at tjenestene har vært kreative under koronautbruddet og klart å opprettholde et tilbud til rusavhengige. Det er blant annet satt i gang ytterligere desentralisert utdeling av brukerutstyr. Det eneste lavterskeltilbudet som har vært stengt, er brukerrommet.

Soggiu forteller videre at det har vært en oppgang av overdose – men ingen overdosedødsfall – i mai og juni. Men hun er forsiktig med å si at dette er en konsekvens av koronaen. Det er slik at antall overdoser vanligvis tiltar i løpet av sommeren.

– Men vi ser klart økt symptomtrykk som en følge av koronaen, konstaterer Soggiu.

For øvrig melder politiet om stor økning i kortreist cannabis, etter at koronakrisen har ført til at flere dyrker hasj hjemme i mangel på andre tilbud. Politiet har i vår opplevd en markant økning i antall beslag av hasjfrø i posten.

Vi snakker om en 10-20-dobling, sier kontorsjef ved Østlandsterminalen Lars Teigen til VG

 

 

 

Les mer om følgende emner: