-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Else-Marie Løberg, direktør for Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssykehus

– Det viktigste i jobben min er å utvikle gode og persontilpassete behandlingstilbud og forløp som virkelig kan støtte opp under mennesker med rusmiddelproblemer og avhengighetstilstander – hjelp inn i de individuelle bedringsreisene. 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Ledelse skjer i stor grad i møte med andre. Jeg liker veiledningsledelse – være katalysator for andres forbedringsarbeid og engasjement. Med åpen timebok som alle kan booke seg inn i, blir det derfor en tett timeplan. I tillegg er det en del spennende aktivitet i sykehusledelsen på Haukeland Universitetssykehus/Helse Bergen hvor jeg sitter og ikke minst inn mot samarbeidspartnere og det fagpolitiske nivået. Innimellom må jeg ta ut min indre (fag)nerd med litt skriving av artikler, strategier og slikt og gjennom undervisning og forskningsveiledning.

Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

Har jo tro på at det er mulig – gjennom faglig orientert ledelse – å skape muligheter for hele tiden å kunne forbedre pasientbehandlingen. Kan savne å jobbe klinisk direkte noen ganger, men tenker det kan være mye endringskraft i ledelse.

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

Læringskurven har vært bratt. Jeg kom fra psykosefeltet og jobb som fagsjef i Divisjon psykisk helsevern på Haukeland Universitetssykehus. Jeg har i større grad forstått viktigheten av nettverk, livsinnhold, mening, yrkesdeltakelse og håp; magien er ikke bare det som skjer i det individualterapeutiske rommet. Jeg har lært mye om dette av mennesker med erfaringskompetanse og det gode tverrfaglige blikket i TSB (tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser). Jeg har fått avlivet noen av mine egne fordommer, for eksempel fått en mer kunnskapsbasert forståelse av LAR. Jeg har også lært at medarbeidere innen rus har et særlig stort engasjement og hjerte for pasientene, det gir mye energi og positivitet inn i arbeidshverdagen.

Hva burde vært gjort bedre eller annerledes innen feltet du jobber på?

Vi har et potensial for å hjelpe flere unge, vi kommer for sent til med behandling. Jeg tror vi i spesialisthelsetjenesten må være mer på tilbudssiden her og at vi må tenke mer på tvers av behandlingsnivåer. Jeg tror at forkortet livslengde og somatisk helse for mennesker med rusmiddelproblematikk ikke er ivaretatt i tilstrekkelig grad, det samme gjelder for samtidige psykiske vansker; altså er mer helhetlig og parallell behandling nødvendig. Jeg tror også det er noen underbehandlete grupper på feltet vårt, som for eksempel eldre med problematisk alkohol- eller medikamentbruk og mennesker med spillavhengighet.