-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Farid Shariati, generalsekretær for paraplyorganisasjonen Preventio

— Det viktigste i jobben min er å føle at jeg kan bidra til at Preventio og våre medlemsorganisasjoner kan leve opp til vårt mål om å være en viktig premissleverandør på rusfeltet og tilløpende felt, der vi kan være en viktig og god samarbeidspartner for ansatte i offentligheten så vel som politiske beslutningstakere med løsninger som er inkluderende, av-stigmatiserende, kunnskapsbaserte og alltid forankrede i menneskerettighetene. 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? 

— En typisk arbeidsdag er egentlig en ganske utypisk arbeidsdag, og det trives jeg med. Det er viktig for meg å ha både korttidsoppgaver og langtidsoppgaver som jeg jobber målrettet mot, men samtidig er det en jobb som krever fleksibilitet og at man jobber mye ad-hoc.

 Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— For meg er det viktig å plassere rusfeltet i en større sosial kontekst. Det er der mitt engasjement ligger, og rusfeltet grenser til utrolig mange viktige tematikker og politikkområder. Ofte knyttes rusdiskursen opp mot forebygging og skaderedusering. Da er det viktig at vi også snakker om bakenforliggende årsaker til at folk ruser seg, hva som forårsaker rusbruk som er skadelig for den enkelte og hvordan fenomen som for eksempel utenforskap både er en drivende årsak og hvordan det kan forebygges. Da er det også viktig å se for seg sakspolitiske temaer som boligpolitikk, fattigdomsbekjempelse, helsefremmende program i oppvekstmiljøer og annet. 

 Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— At det er grunnleggende at hjelp må bygge på premisset om et fravær av moralisme og straff. Ellers virker ikke politikken eller det som skal være et hjelpeapparat eller forebyggende innsatser. 

 Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

 — Jeg er ny i jobben så foreløpig er det prematurt å komme med de store innrømmelsene. Men jeg er helt sikker på at jeg kommer se tilbake på denne perioden med etterpåklokskapens briller og kunne identifisere mange feiltrinn. Men jeg føler meg samtidig trygg da jeg har meget gode og kompetente støttespillere som jeg kan hente innspill fra.