-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Avvikling av Helfo-ordning: — Kan bli kroken på døren

– Hvis vi ikke lenger blir en del av fritt behandlingsvalg fra neste år og ikke klarer å få regjeringen til å se at vi må få til en forsvarlig utfasing, så må vi jo lukke døren – selv om vi i dag har lange ventelister, sier Olaf Olsvik i Mestringshusene. Ingen av dem som har fått avtale med Helse Vest og er "sikret" vil uttale seg om eventuelle konsekvenser hvis Helfo-ordningen avvikles.

Regjeringens varslede avvikling av Helfo-godkjenningsordningen har skapt uro blant private aktører. Det gjelder spesielt de som ikke får avtale med helseforetak og som dermed kan miste grunnlaget for videre drift. Per i dag har de anledning til å delta i ordningen med fritt behandlingsvalg uten avtale med helseforetakene, men denne muligheten vil forsvinne dersom regjeringen får flertall for sitt forslag.

Mange private aktører som Rus & Samfunn har vært i kontakt med innenfor Helse Vest- regionen, har reagert med vantro på at assisterende fagdirektør i Helse Vest, Ola Jøsendal, har gått ut med at det i gjennomsnitt i 2021 har vært 77 ledige døgnplasser for rusbehandling totalt i helseforetaket. Det skjer samtidig med at flere av de private behandlingsinstitusjonene har ventelister på døgnplassene som de tilbyr.

Til Rus & Samfunn påpekte Jøsendal i en artikkel 9. september at det i 2021 blant de Helfo-godkjente private behandlingsinstitusjonene som Helse Vest har avtale med, i gjennomsnitt ble fakturert for 37 døgnplasser av totalt 110 plasser. Det er altså private aktører både med ventelister og de som har ledig og ubenyttet kapasitet.

Ny anbudsrunde?

Helse Vest har tidligere i år utlyst en anbudskonkurranse for rusbehandling ved private klinikker. Fem aktører fikk tilbud om kontrakt – og vil altså være sikret driftsstøtte uavhengig av om Helfo-godkjenningsordningen blir avviklet. Fire av disse klinikkene forlenger et allerede eksisterende samarbeid med Helse Vest.

Rus og Samfunn har vært i kontakt med samtlige av de private aktører som har avtale i dag og har fått tilbud om fornyet kontrakt med Helse Vest. Men ingen av dem har villet uttale seg om overkapasiteten Jøsendal henviser til – eller til avviklingen av Helfo-ordningen som sådan. En av institusjonene begrunner avslaget med at det er kommet klage på anbudsrunden som kan resultere i en ny anbudsrunde. Klinikksjefen viser til at dette er en krevende fase og ønsker derfor ikke å uttale seg.

Ola Jøsendal bekrefter at det er kommet klager på anbudsrunden, men sier at han ikke har anledning til å kommentere den videre prosessen.

Mestringshusene, som har to klinikker i landet, en i Bolkesjø i Vestfold og Telemark og en på Tysnes i Vestland, er en av de private aktørene i Helse Vest regionen som vil bli rammet av avviklingen av Helfo-ordningen. Klinikken på Tysnes, som har 30 døgnplasser, var med i anbudsrunden til Helse Vest, men fikk ikke tilbud om kontrakt. Det er en av institusjonene der det er venteliste for å komme inn til behandling.

— På Tysnes har vi stort sett kjørt med fulle hus hele tiden, og har hatt flere ukers venteliste. Det har vært veldig stor pågang, forteller Olaf Olsvik, forretningsutvikler og en av gründer av Mestringshusene.

Langtidsbehandling

Han mener at helseforetakene innen Helse Vest regionen burde stille seg spørsmål til hvorfor det er mye ledig kapasitet der, mens en privat aktør som Mestringshusene opererer med ventelister. Svaret, mener han, ligger i det faktum at pasientene har fritt behandlingsvalg. De søker til private klinikker fordi de vet at de får ro i behandlingen, de får langtidsbehandling og så får de skikkelig utredning av diagnosene sine.

— Dersom det offentlige først og fremst skal tilby poliklinisk behandling, som Jøsendal fremhever, er det ikke mye hjelp i behandlingen.

— Det å bli kvitt rusen er jo det letteste. Grunnen til at folk stadig vekk får tilbakefall, er jo fordi de ikke har fått jobbet med de underliggende tingene, sier Olsvik.

Olsvik viser til at 80 prosent av pasientene som behandles av Mestringshusene, har store traumer som følge av overgrep, eget misbruk, kriminalitet og av oppveksten sin. Det er noe de må jobbe gjennom understreker han. Det betyr en omfattende utredning av kvalifiserte psykologer eller psykologspesialister – og en plan på oppfølging videre.

— Det er det vi i Mestringshusene føler vi er god på. Vi har en ganske stram regi på behandlingen med et fokus på 12 uker innleggelse før du får permisjon, konstaterer Olsvik.

Usikker fremtid

Olsvik legger til at Mestringshusene har en stor tverrfaglighet i behandlingen som involverer alt fra psykolog, psykiater, lege til rusterapeut, miljøterapeut og sykepleier. Det er mulig gjennom langtidsbehandling for da har en tid til en slik tverrfaglighet.

— De fleste av våre pasienter har vært på både DPS og på korttidsbehandling i offentlig regi, og ikke fått det til å fungere. Det våre pasienter ønsker, er behandling som går i dybden gjennom kontinuerlig og langvarig terapi, sier Olsvik.

— Vi har fokus på pasientene våre, ikke bare med tanke på å bli kvitt rusen, men hvordan de klarer seg, blant annet i forhold til bolig etter at de er ferdig på klinikken.

Regjeringens forslag om å avvikle godkjenningsordningen til Helfo betyr, dersom det blir vedtatt, at klinikker som Mestringshusene, som ikke har avtaler med helseforetakene, får frem til 30. juni neste år til å ferdigbehandle pasienter som allerede er i inne.

Tror på en lengre utfasing

Olsvik er overbevist om at godkjenningsordningen blir avviklet, men han håper på at det kan bli en utfasing over tid av de private aktørenes behandlingstilbud. For klinikken på Tysnes ser han for seg at tre og et halvt år som nødvendig, mens på Bolkesjø trenger Mestringshusene fire og et halvt år.

— Da får vi en utfasing som gjør at helseforetakene får tid til å ta imot de 753 pasientene som fikk fritt behandlingsvalg innen rus og psykiatri i fjor. For Helse Vest er det åpenbart ikke noe problem når de har 77 ledige døgnplasser, men vi har ikke fått sånne signaler fra de andre helseforetakene, sier Olsvik.

— Skal vi se helt svart på det, så er døren stengt 1. juli neste år. Men jeg tror ikke det blir sånn.

Skulle han se på det med skylapper, burde nok det offentlige helsevesenet legge ned de 77 ledige plassene til en pris av 12 000 til 18.000 kroner per døgn og heller bruke de private der pris per seng per døgn ligger på rundt halvparten. Samtidig innser han at verden ikke er fullt så enkel.

Har ledig kapasitet

Som et av foretakene i Helse Vest, har Helse Bergen hatt ledig behandlingskapasitet i flere av døgnenhetene i noen år. Det bekrefter avdelingsdirektør Christian Ohldieck ved Avdeling for rusmedisin. Et estimat over hvor mange pasienter fra Helse Bergen sitt opptaksområde som har benyttet seg av fritt behandlingsvalg – altså hos private aktører uten avtale med Helse Vest – viser at det så langt i år ligger på rundt 12 pasienter per døgn i gjennomsnitt.

— Vi har lagt til grunn at de fleste av disse pasientene har vært inne på lengre opphold, at det altså ikke primært er kortere avrusningsopphold det er snakk om. Hvis vi sammenlikner med våre døgnenheter med lengre behandlingsløp, da har vi totalt sett i Helse Bergen i gjennomsnitt hatt 15 til 16 ledige plasser i 2022, forteller Ohldieck.

Med bakgrunn i de tallene mener han at Helse Bergen med dagens kapasitet på døgnbehandling skal kunne gi et godt tilbud til de pasientene som frem til nå har benyttet fritt behandlingsvalg, dersom Helfo-ordningen avvikles. Han tror ikke at kapasiteten vil overstiges dersom disse døgnplassene forsvinner innenfor nedslagsfeltet til Helse Bergen.

 — Vi ønsker å fylle den kapasiteten som vi har hatt ledig. Både overfor dem som konkret trenger en overføring ved en eventuell avvikling av ordningen, men også det fremtidig kapasitetsbehovet.

Variert behandlingstilbud

Ohldieck understreker at Helse Bergen har et godt og variert behandlingstilbud i egne døgnenheter til pasienter som trenger lengre tids behandling, med blant annet kjønnsdelt behandling og terapeutisk samfunn. I tillegg er det etablert et godt samarbeid med Tronvik og private ideelle aktører som Helse Vest har avtale med, som Crux Kalfaret behandlingssenter.

— Det er nok disse døgnenhetene som i størst grad har tilsvarende målgruppe som de private aktørene. Det er på denne type enheter vi samlet sett har hatt 15–16 ledige senger i gjennomsnitt, sier Ohldieck.

— Vi forsøker jo alltid å utnytte kapasiteten maksimalt, men vi ser at med dagens kapasitet på døgnbehandling, både ønsker og vil vi kunne ta imot pasienter som ikke lenger har tilbud om fritt behandlingsvalg dersom Helfo-ordningen avvikles.