-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Revidert retningslinje for gravide i LAR endelig klar

– Jeg tror dette er anbefalinger som vil bidra til at kvinnene i LAR og barna deres får verdig og respektfull helsehjelp med så redusert risiko som mulig, sier Christian Ohldieck.

Christian Ohldieck har vært fagleder for den reviderte retningslinja for gravide i LAR som endelig, etter en lang og komplisert prosess, ble publisert tirsdag. Se to lenker til orientering fra Helsedirektoratet:

Om føre var-prinsippet

Om retningslinjene

Ohldieck og ei samla arbeidsgruppe er veldig fornøyd med det endelige resultatet.
– Prosessen har vært krevende, og det er ikke mange steiner vi ikke har snudd. Dette er et kunnskapsområde prega av dilemma, og jeg vil berømme prosessen de siste ukene. Den retningslinja som nå foreligger kan alle stå sammen om – toppledelsen i Helsedirektoratet og hele arbeidsgruppa – og jeg tror dokumentet står stødigere etter denne siste runden. Det er nå breiere forankra og har et breiere eierskap.
Han mener dette vil være positivt for etterlevelsen av retningslinja når den skal brukes «der ute».

Etter møtet 28. august har flere punkter og begrunnelser blitt utdypa mer, særlig de overordna samlede risikovurderingene for barna.

 –Skremmende mye makt

Ida Kristine Olsen som har sittet som brukerrepresentant i arbeidsgruppa fra Prolar Nett, bekrefter at alle i gruppa er fornøyd og slutter opp om den publiserte retningslinja. Hun forteller at anbefalingene er ganske like de som arbeidsgruppa sendte fra seg til høring i mars, men at de utfyllende tekstene som kom til i siste runde, er mer forklarende. Bakgrunnstekstene er bedre nå, synes hun.

– Jeg er mer fornøyd med den endelige versjonen enn det høringsutkastet vi sendte fra oss. Men hadde vi ikke protestert så hardt som vi gjorde da helsedirektøren før sommeren ville publisere ei retningslinje med store endringer fra det vi hadde sendt fra oss etter høringsrunden, hadde utfallet blitt et annet. Det skremmer meg. Det er skremmende at sterke stemmer kan ha  mye makt.

Barneombudet er skuffa
Fra fagsjefen hos Barneombudet, Camilla Kayed, har vi fått følgende kommentar på e-post:

«Barneombudet ser at Helsedirektoratet forsøker å strekke seg langt for å ivareta føre-var prinsippet. Direktoratet vil likevel holde på frivillighetsprinsippet og ikke innføre krav om bruk av prevensjon ved LAR-behandling.  Direktoratet mener de ikke kan gå lenger enn å gi en sterk anbefaling om at helsetjenesten skal tilby veiledning om bruk av prevensjon.
Vårt ønske har hele tiden vært et krav om bruk av prevensjon i LAR behandling, og vi er selvfølgelig skuffet over at direktoratet ikke lyttet til oss og fagmiljøene som anbefaler dette.»

Christian Ohldieck håper at uenigheten om retningslinja nå vil utspille seg litt mer dempa enn den har gjort de foregående åra.
– Jeg tror den tilspissa debatten i mediene i seg sjøl har vært skadelig for mødrene i LAR og barna deres. Jeg håper at vi, med denne revideringa, har klart å være tydeligere på dilemmaene og risikovurderingene knytta til denne problematikken, og dermed bidratt til et mindre polarisert debattklima. Jeg håper alle involverte støtter opp om dette, sier han.

Her kan du lese flere artikler om LAR-retningslinjer

 

Les mer om følgende emner: