-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Foto: Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet
Foto: Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet

Ny retningslinje for gravide i LAR er utsatt

Ny retningslinje skulle publiseres 30. juni. Helsedirektoratet vil ikke si noe om årsaken til forsinkelsen utover at «det er uenighet». Helsedirektør Bjørn Guldvog har innkalt arbeidsgruppa som laget retningslinja til et møte 28. august.

Hvor ble det egentlig av den reviderte retningslinja for gravide i LAR? Ei arbeidsgruppe kom med et utkast, og deretter ble det gjennomført en høringsrunde. Arbeidsgruppa gikk så gjennom høringsuttalelsene og leverte revidert retningslinje til Helsedirektoratet. Så ble det stille.

«Det har kommet innspill som vi ønsker å utrede og utkastet til retningslinjer er ikke ferdigstilt. Prosessen ferdigstilles med sikte på å publisere i september.»

Dette er det Rus & Samfunn får ut av Helsedirektoratet når vi tar kontakt for å få vite hvorfor retningslinja ikke har kommet i løpet av sommeren. Det er Morten Græsli, avdelingsdirektør retningslinjer og fagutvikling, som svarer, på mail, via pressekontakten i direktoratet.

Satte ned foten
Rus & Samfunn erfarer at gruppa som hadde i oppdrag å utarbeide retningslinja, leverte det endelige dokumentet til ledelsen i direktoratet i god tid før fristen 30. juni. Da hadde de gjort en grundig gjennomgang av alle de 39 høringsinnspilla. Her er lenke til vår artikkel i juni om høringsuttalelsene

Etter det vi erfarer sto hele den bredt sammensatte gruppa, der flere av medlemmene tilhører Helsedirektoratet, samla bak det som ble levert til ledelsen. Direktoratet vil verken bekrefte eller avkrefte om gruppa var samla eller om det var dissens.
Helt på tampen ble publiseringa stoppa av helsedirektør Bjørn Guldvog – på bakgrunn av altså «innspill som ønskes utredet». Guldvog har innkalt gruppa til et møte 28. august.

Får ikke svar
Rus & Samfunn ønsket å snakke med faglederen for arbeidsgruppa om blant annet hvordan ferdigstillelsen av retningslinja hadde forløpt etter høringsrunden som ga svært sprikende uttalelser, og om hvilke deler av gruppas konklusjoner helsedirektør Guldvog ønsker å endre.

Men ledelsen i direktoratet vil ikke at faglederen skal uttale seg til oss på nåværende tidspunkt, fordi saken er under behandling.

– Jeg kan bekrefte at det er uenigheter om retningslinja, og derfor fortsetter arbeidet over sommerferien. Vi vil komme tilbake med mer informasjon etter møtet 28. august, alternativt etter at retningslinja er publisert, sier kommunikasjonsdirektør Trine Melgård.

Helsedirektoratet ønsker nå arbeidsro om prosessen, og anser at dokumentet fra arbeidsgruppa pr. nå eies av direktoratet.

Rus & Samfunn får ikke svar på hvem som er uenige, vi får ikke bekrefta eller avkrefta dissens i arbeidsgruppa. Men etter det vi erfarer, var det altså  ei samlet arbeidsgruppe som leverte sine anbefalinger. Hvilke av disse anbefalingene helsedirektøren vil endre, får vi heller ikke vite..

Rus & Samfunn vil følge opp hvordan det videre arbeidet med revidert retningslinje går.

Her er de tre anbefalingene arbeidsgruppa kom med, og som ble sendt ut på høring. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kjenner ordlyden i de endelige anbefalingene som gruppa konkluderte med etter høringsrunden.

Anbefaling 1
Veiledning om bruk av prevensjon bør være del av helsetjenestens oppfølging av kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i fertil alder. Bruk av prevensjonsmiddel anbefales ved oppstart i LAR, til rusfrihet og stabil livssituasjon er oppnådd.

Anbefaling 2
Kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i fertil alder bør bruke det substitusjonslegemiddelet som etter individuell vurdering gir best behandlingseffekt. Ved ukjent eller erfart likeverdig behandlingseffekt, bør buprenorfin foretrekkes.

Anbefaling 3
Gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) som i samråd med LAR-lege vurderer det riktig å redusere dosen bør gjøre det, under forsvarlig oppfølging. Gravide i LAR som i samråd med LAR-lege vurderer det riktig å forbli på samme dose bør gjøre det.

Les mer om følgende emner: