-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

 Brukertilfredshetsevalueringa kan bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for politikere og administrasjon, både lokalt og nasjonalt, sier Stein Arve Strand ved KORUS Midt. (Arkivfoto)
Brukertilfredshetsevalueringa kan bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for politikere og administrasjon, både lokalt og nasjonalt, sier Stein Arve Strand ved KORUS Midt. (Arkivfoto)

Skal fortsette å måle om brukere er tilfredse

— Dette er viktig for at vi skal kunne korrigere og justere tjenestetilbudet etter målgruppens behov, sier Stein Arve Strand i KORUS Midt. Helsemyndighetene har bevilget penger til å videreutvikle brukertilfredshetsevalueringa (BTE).

Evalueringa med det lange navnet har siden 2017 kartlagt hvordan personer med rusmiddelproblemer opplever de kommunale tjenestene.

— Målet med prosjektet var å få frem brukerstemmen i evalueringa av opptrappingsplanen for rus, forteller Strand. Han har ledet KORUS Midts arbeid med BTE, og peker på verdien av å se utviklinga over tid. Som Rus & Samfunn tidligere har omtalt, viste undersøkelsen i 2021 at brukerne var mer fornøyd enn før med tilbudene de selv fikk, men at pilene pekte feil vei for støtten til de pårørende.

Bekreftet videreføring i tre til fem år

Fra 2017 til 2021 ble det gjennomført tre runder med målinger i BTE. I tillegg gikk KORUS Midt i dybden på utvalgte tema. Disse kvalitative rapportene har utdypet og supplert de kvantitative funnene.

— Den totale evalueringen av opptrappingsplanen har tydeliggjort mange forbedringsområder. Nå er det viktig at BTE-arbeidet videreføres slik at beslutningstakere også i årene som kommer, får tydelige tilbakemeldinger fra personer med rusutfordringer, sier Strand.

I januar kom den endelige bekreftelsen på at Helsedirektoratet gir KORUS Midt oppdraget med å videreføre og utvikle den nasjonale brukertilfredshetsevalueringen i tre nye år med mulighet for utvidelse i et fjerde og femte år. Deretter vil arbeidet evalueres, før ny videreføring vil bli vurdert.

Brukererfaringer kan vektlegges på systemnivå

— Det er blitt stilt gode spørsmål og det har kommet inn gode svar. Dere har vist at prosjektet er liv laga, sa Helsedirektoratets Tor Erik Befring på en erfaringssamling BTE arrangerte i Trondheim før jul.

— Dette har vært et spennende prosjekt for oss og nyttig for de kommuner og bydeler som har deltatt. Vi synes det er viktig at det fortsetter, kort fortalt fordi det gjør det mulig å korrigere og justere tjenestetilbudet slik at det blir best mulig tilpasset de behov målgruppen har. Det kan handle både om lokale tilpasninger og om råd, anbefalinger og nasjonale føringer, sier Strand.

KORUS Midt håper at evalueringsrapportene blir viktige bidrag i tjenesteutvikling lokalt, ikke minst ved at brukererfaringer vektlegges i forbedringsarbeidet på systemnivå i kommuner og bydeler.

— Sammen med andre kunnskapskilder, kan BTE bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for politikere og administrasjon, både lokalt og nasjonalt, sier Strand.

 

 

 

 

 

 

Les mer om følgende emner: