-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Statsbudsjettet: — Ingen grunn til å kutte i tjenestene på grunn av korona

Regjeringen lover at kommunenes koronakostnader blir dekket av staten. — Hvis dette løftet holdes, kan ikke kommunene bruke korona som grunn til å kutte i rusfeltet, sier Jan Gunnar Skoftedalen, leder i Fagrådet. Les mer om statsbudsjettet her:

I forkant av statsbudsjettet har mange uttrykt bekymring for om konsekvensene blir at gode rustiltak i kommunene kommer til å stoppe opp. Når opptrappingsplanen for rusfeltet nå er ved veis ende, og kommunene har fått store ekstrautgifter til koronaarbeid, kan det bli vanskeligere å opprettholde rustiltak.

Men kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) sier at kommunenes utgifter til korona skal dekkes av staten.

– Det skal ikke være grunn til å kutte i tjenestene på grunn av corona, sier  kommunal-Astrup til NTB etter at statsbudsjettet ble lagt frem onsdag.

Jan Gunnar Skoftedalen er leder for Fagrådet - rusfeltets hovedorganisasjon. Han mener at bekymringen for kutt i kommunale tiltak er like reell. 

— Men hvis det kommunalministeren sier stemmer, kan jo ikke kommunene bruke korona som grunn til å kutte i rustiltak, sier Skoftedalen.

Arbeidsgruppe skal beregne

Kommunenes Sentralforbund (KS) er med i en arbeidsgruppe satt ned av Kommunaldepartementet som skal beregne kommunenes utgifter. Først når rapporten fra denne gruppen er klar, kan regjeringen konkretisere hva slags summer kommunene får som kompensasjon for koronautgiftene sine. Styreleder i KS, Bjørn Arild Gram, sier at han har tillit til at kommunene vil bli kompensert.

— Jeg har inntrykk av at dette er regjeringens hensikt. Nå avventer vi rapporten fra arbeidsgruppen som går gjennom dette, sier Gram.

32,6 mill til HAB

I Oslo har byrådet budsjettert med at de får overført 2 milliarder fra staten for å dekke ekstra utgifter til korona. Byråd Rina Mariann Hansen, som blant annet har ansvar for rusfeltet, sa tidligere denne uken til Rus & Samfunn at det er åpenbart at det trengs mer penger til rusfeltet. Hun er blant flere ting opptatt av tilstrekkelige ressurser til heroinassistert behandling.

  Vi er akkurat i oppstarten på heroinassistert behandling ved OUS. At dette blir vernet om er veldig viktig. Å kutte i spesialisthelsetilbud, det vil være kritisk, sa Hansen.

I 2021-budsjettet er det satt av 32,6 millioner til heroinassistert behandling. Av dette går 21,7 millioner til tiltaket i Oslo og 10,9 mllioner til Bergen. Det er nå ansatt ledere for prosjektet i begge byene. Forsøksprosjektet skal gå over fem år, og gi et tilbud til 300 opiatavhengige.

Kutt til boliger

Hva så med det sentrale målet i opptrappingsplanen for rusfeltet om å skaffe egnede boliger? Fafo, som har ansvaret for å evaluere opptrappingsplanen, pekte i sin siste statusrapport på mangelen på egnede boliger for denne gruppen som kritisk i mange kommuner.

Likevel vil nå regjeringen kutte tilskuddet til utleieboliger (som gis via Husbanken til kommunene). Rammen skal reduseres med 250 mill. kroner i 2021 til 162,8 mill. kroner. 

Regjeringen skriver dette i budsjettforslaget:

"Tilskudd til utleieboliger skal også bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Regjeringen vil vurdere forsøk på flere leie-til-eie-modeller og alternative botilbud for personer med rusproblemer og psykiske lidelser."

Det kommer frem i statsbudsjettet at av de pengene som var satt av til utleiebolger som skulle øremerkes til opptrappingsplanen for rusfeltet i 2019, var bare drøyt halvparten brukt. 50 millioner kroner var øremerket, mens det kun ble gitt tilsagn om tilskudd til 75 boliger for 27,9 milioner  kroner. 

Rus & Samfunn har skrevet en serie artikler om opptrappingsplanen på rusfeltet, hvor vi særlig har satt søkelys på hvordan de ekstra midlene har blitt brukt i kommunene. Du finner artiklene samlet her.

 

Frivilliges aktivitetstilbud

Tilskuddet til aktivitetstilbud som drives av frivillige/ideelle organisasjoner, vil regjeringen fordele slik:

 • Frelsesarmeen Gatehospitalet Oslo 47,7 mill. kroner
 • Frelsesarmeens Gatehospital i Bergen 29,8 mill. kroner
 • Evangeliesenteret 34,9 mill. kroner
 • Stiftelsen P22 Oslo med 23 mill. kroner
 • Karmsund ABR 1,5 mill. kroner
 • Stiftelsen Kraft 3,2 mill. kroner
 • Sammen om nøden 6,4 mill. kroner
 • Retretten 4,2 mill. kroner
 • No Limitation 6,4 mill. kroner
 • PitStop Hordaland 1,5 mill. kroner
 • Rio Restart/Blå Kors recovery med 1,6 mill. kroner
 • Fjordhagen behandlingssted med 2,1 mill. kroner

 

 

Les mer om følgende emner: