-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Camilla Birkevold og Christian Ohldieck
Camilla Birkevold og Christian Ohldieck

Oppstart av HAB på tampen av 2021

Skulle ikke heroinassistert behandling (HAB) vært i gang allerede i Oslo og Bergen? — Det tar tid å få alt på plass, meldes det fra begge byene. Men forberedelsene er godt i gang, og prosjektlederne Camilla Birkevold i Oslo og Christian Ohldieck i Bergen mener de skal være i gang i november/desember.

I slutten av august i fjor ble det kjent at Christian Ohldieck skulle lede forberedelsene til å etablere et tilbud om heroinassistert behandling for opiatavhengige i Bergen og omegn. Ohldieck er spesialist i rus- og avhengighetsmedisin og er assisterende seksjonsleder for Avdeling for rusmedisin, LAR i Bergen og seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

Camilla Birkevold bla ansatt for å bygge opp et tilsvarende tilbud i Oslo. Birkevold kom fra stillingen som spesialrådgiver ved avdeling rus og avhengighetsbehandling ved Oslo Universitetssykehus. Hun har også lang erfaring fra Kirkens bymisjon og Oslo kommune.

Hva er så status for etableringen av HAB nå?

Først til Bergen:

— Det mest krevende her i Bergen har vist seg å være det å finne et egnet lokale. Det må være i sentrum og være egnet for de behovene vi har. Takket være et godt samarbeid med arealkontoret ved Helse Bergen og at helseforetaket har prioritert etableringen av HAB høyt, er vi nå nær en god løsning. Og vi har kommet langt i planleggingen av hvordan driften skal organiseres, hvordan pasientflyten bør være i lokalene og hvilke behov vi har med tanke på sikkerhet for pasienter og for ansatte, sier Christian Ohldieck.

HAB skal organiseres som en del LAR. Inntak av medisinsk heroin skal kombineres med psyko-sosial oppfølging. Pasientene skal komme to ganger pr. dag, syv dager i uka.

— Legemiddelbehandlingen er selvsagt sentral, men ikke det eneste. Pasientene i HAB skal få tverrfaglig spesialisert og integrert behandling slik øvrige pasienter i LAR får. I tillegg skal de sikres oppfølging og behandling i øvrige deler av spesialisthelsetjenesten og kommunen etter behov, sier Ohldieck. Han understreker:

— HAB skal tilby et annet legemiddel, men ellers skal pasientene få det samme tilbudet som øvrige pasienter i  LAR i Bergen.

Forsiktig oppstart

I Bergen er det nå ansatt leder for HAB, og Vibeke Buljovcic har allerede begynt i stillingen. Øvrige stillinger til prosjektet lyses ut i disse dager. Det skal nå ansettes sykepleiere, vernepleiere og psykolog.

— Det er vanskelig å anslå nøyaktig antall ansatte, men HAB er åpenbart en virksomhet som krever godt med ansatte. Det må være  4 - 5 sykepleiere/vernepleiere til stede til enhver tid i turnusen, fra kl. 08 til klokken 18 hver eneste dag, sier Ohldieck.

Både i Bergen og Oslo ser man for seg en forsiktig oppstart. HAB i Norge er et femårig forsøksprosjekt, hvor man gradvis skal kunne tilby behandlingen for opp mot 300 personer med heroinavhengigheti løpet av de tre første årene.

Man vet ikke hvor stor pågang det vil være i begynnelsen, og man må høste erfaringer de første månedene og gradvis øke aktiviteten.

— Oppdraget vårt er at vi skal kunne ta imot 50 – 100 pasienter. Vi kommer nok til å ha en gradvis økning fra fem til ti pasienter i starten. Hvilke erfaringer vi gjør oss med driften og også hva som viser seg å bli de reelle kostnadene ved driften, vil spille inn på antallet, sier Ohldieck.

Lokalet klart i Oslo

Prosjektleder Camilla Birkevold har travle dager med å forberede HAB i Oslo. Det har særlig vært to store utfordringer: Å finne et egnet lokale og å få landet en kontrakt om import av medikamentene som skal tilbys.

— Det ser ut nå som det kan ordne seg innen kort tid med kontrakt med et legemiddelfirma om levering. Dette har vært et langvarig og krevende arbeid, sier Birkevold.

Hun forteller at det også har vært et omfattende arbeid med å vurdere ulike alternativer til lokaler. I denne prosessen har de hatt mye kontakt med HAB- klinikkene i Danmark for å få innspill til hva som kreves for å gjøre et lokale egnet, hvilke omgivelser det bør ligge i og hvilke sikkerhetshensyn som bør tas.

— Det entydige rådet fra Danmark har vært at vi kommer til å trenge mye plass. Vi har også involvert Brukerrådet her ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling på OUS. Etter å ha vurdert diverse alternativer, er det nå besluttet at den beste løsningen er å sette opp et eget modulbygg for HAB på Ullevål sykehus, forteller Birkevold.

Krever god bemanning

Også i Oslo blir det i disse dager lyst ut stillinger til HAB. De tar sikte på drive med 11 – 12 årsverk, hvorav en leder, en lege, en sosionom og en administrativ stilling og resten sykepleiere. Her er ikke årsverk i eventuell oppfølgende samtalebehandling medregnet. Pasientene vil få dette tilbudet i øvrige seksjon ruspoliklinikker.

— Vi må prøve oss frem, og etter hvert erfare hvilken bemanning som er nødvendig. Men at HAB må være godt rustet med fagfolk for å gi et godt tilbud til flere, er helt sikkert.

Birkevold sier at det også er vanskelig å anslå hvor mange pasienter de kommer til å ha de første månedene.

— Heroinassistert behandling er veldig intensivt og krever mye av den enkelte ved å måtte møte opp to ganger om dagen hver eneste dag. Pasienten må over tid får finne ut om dette passer for henne. Om vi har 15 stabile pasienter i løpet av de første månedene, er det en veldig god start. Kanskje vil der være rundt 50 pasienter etter et halvt års drift.

Birkevold sier at den videre veksten i tilbudet vil avhenge av hvor mye som bevilges over statsbudsjettene de neste årene. Det er beregnet at HAB i Oslo skal kunne tilby behandling til opp mot 200 pasienter i løpet av de tre første årene.