-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Spesialrådgiverne Else Kristin Utne Berg (tv) og Birthe Møgster har utarbeidet årets Før Var-rapport fra Bergen.
Spesialrådgiverne Else Kristin Utne Berg (tv) og Birthe Møgster har utarbeidet årets Før Var-rapport fra Bergen.

Føre Var-rapport 2021: Økning av kokain og alkoholsalg, fortsatt nedgang i heroinbruk

Årets Føre Var-rapport fra Korus Vest har spesialfokus på covid-19 og hvordan pandemien har slått ut på trender i rusmiljøene. De viktigste funnene er: Økt bruk av og tilgang på kokain, endret bruksmønster av alkohol og fortsatt nedgang i bruken av heroin.

Årets første Føre Var-rapport fra Bergen er den 37. i rekken siden den første rapporten kom ut i 2002. Til neste år er det altså 20-årsjubileum for Korus Vests kartlegging av rustrender i Bergensområdet.

– Nå kan vi begynne å tenke at vi har et godt trendsystem. Det at Helsedirektoratet har lagt inn en grafe fra Føre Var-rapporteringen under utarbeidelse av nye retningslinjer for legemiddelassistert rehabilitering viser at det får nytte utover bare Bergen, forteller spesialrådgiver Else Kristin Utne Berg i Korus Vest.

Det er hun, sammen med psykologspesialist Thomas Haug og spesialrådgiver Birthe Møgster, som har utarbeidet årets Før Var-rapport.

Under pandemiens svøpe

Årets kartlegging viser at det siste året ikke bare har medført store endringer i samfunnet generelt, men også i stor grad har påvirket rusbildet.

Bruken av de illegale rusmidlene har, på samme måte som alkoholforbruket som konsekvens av et stengt uteliv, flyttet seg til den private sfæren. Rusavhengige har søkt bort fra de åpne russcenene. Parallelt med det endrede rusbruksmønsteret, har også markedet for rusmidler vært i endring i løpet av det siste året. Fra tørke rett etter at pandemien slo innover landet, er markedet nå mer tilbake til normalen.

– Alle resultatene i årets Føre Var må egentlig sees i lys av covid-19, påpeker Berg til Rus & Samfunn.

Utover det endrede bruksmønsteret av alkohol er et av årets hovedfunn en fortsatt nedgang i bruk av heroin. Denne trenden har pågått i mange år og må sees blant annet i lys av stadig flere opiatmisbrukere som har begynt på LAR, og ikke minst en mangeårig tverrfaglig og tverretatlig innsats på området.

Årets rapport viser en sterk nedgang i misbruk av Buprenofin og Subutex. Det kan blant annet henge sammen med at mange pasienter har fått endret ordningen med utlevering av LAR-medisin – fra å hente i poliklinikk til ut- og hjemkjøring. I dag administrerer noen pasienter flere doser selv sammenliknet med før pandemiutbruddet, og det er ikke noe som indikerer lekkasje til det illegale markedet.

Kokain i alle grupper

Et hovedfunn i år er økt bruk og tilgjengelighet av kokain, og det er i så måte en forlengelse av en trend som har utviklet seg over de siste seks årene. Berg peker på at der en etter hvert har god kunnskap om behandling av heroinavhengighet og opiater, har man ikke den samme kompetansen på virksomme metoder i behandling av kokain.

– Dette er noe som er etterspurt, også i Europa. Her i vår region har vi en økt innsøkning til behandling for kokainavhengighet. Så det er viktig å ha et økt fokus på behandling av sentralstimulerende midler, bemerker Berg.

Kokain er ikke lenger et høystatusrusmiddel blant trendsettere og i utelivet, men har fått et fotfeste i hele samfunnet, inkludert dem som har et risikofullt rusmiddelbruk. Det er ikke lenger et rusmiddel som er forbundet med det å ha mye penger. Mens prisen på kokain har stått stille over de siste mange årene, har velstanden økt i Norge. Det har medført at prisen relativt sett har falt.

Birthe Møgster forteller at tilbakemeldingene fra det etablerte rusmiljøet i mindre grad omtaler kokainbruk under covid-19, selv om det delvis kan skyldes at det ikke spesifikt er blitt spurt om kokain som rusmiddel. Hun poengterer at kokain ikke lenger er et rusmiddel for de rike, men et rusmiddel som alle nå kjenner til.

– Det er vanlige folk som tar kokain på fest, sier Møgster.

Hva skjer etter åpningen?

Det er flere grunner til denne økningen. Det europeiske narkotikabyrå EMCDDA snakker om en økt profesjonalisering av markedet og stor internasjonalitet, som handler om innførselsveier, om pris og også om oppmerksomhet. Sånn sett er Norge en del av en global verden der kokain har fått en annen status. Nedstengingen av utelivet har i hvert fall ikke hatt en reduserende innvirking på bruken av kokain, og det synes Møgster og Berg er interessant i seg selv.

– Det kan være grunn til å være i beredskap i forhold til det som skjer under åpningen av landet, når alle skal ut på byen igjen, bemerker Berg.

– Flere informanter til vårens rapport lurer på om vi vil få en eksplosjon i bruk av rusmidler, forteller Møgster. Hun legger til at det har vært interessant å registrere at etablerte rusavhengige er spesielt opptatt av hva som vil skje med de unge når alt åpnes opp igjen.

Den sammen bekymring i forhold til de unge har både Møgster og Berg ikke minst med tanke på den nedstengingen av tjenester som har skjedd under pandemien og at de er blitt mindre tilgjengelige. Har et nytt rusmønster fått utvikle seg i løpet av det siste halvannet året? Er det blitt nye grupper av rusmiddelavhengige som ikke er blitt fanget opp?

Dette blir det nødvendig å følge med på fremover fremholder begge to.

Økt alkoholforbruk

Pandemien har som nevnt innledningsvis utløst et endret forbruksmønster av alkohol. Dette må først og fremst sees på som en konsekvens av nedstengningen av utelivet og ikke minst nedstengningen av landet. Det er ingen holderpunkt for at bruken har økt, men bruken har forandret seg påpeker Berg.

– Salget har forflyttet seg fra utenlandsreiser, taxfree og grensehandel til det innenlandske markedet. Vi har istedenfor kjøpt på polet og i lokalbutikken. Men mange undersøkelser viser at noen faktisk drikker mindre enn før, ettersom de sosiale settingene har forandret seg og alkohol i stor grad er forbundet med et sosialt liv, sier hun.

– Men de som har et problematisk alkoholforbruk, ser ut til å bruke vesentlig mer alkohol nå i denne nedstengningsperioden.

Også blant dem som har et risikofylt bruk av andre rusmidler er det registrert en økning av alkoholbruken fordi det har vært veldig tilgjengelig når andre stoffer har vært vanskeligere å få tak. Det har gjerne blitt inntatt i et kombinasjonsbruk.

– Det er et av de spesielle forholdene vi i rapporten knytter til covid-19-situasjonen, det at det har vært en økning i denne risikogruppen. Vi fikk en gjennomgående rapportering på en økning og den har vedvart, forteller Møgster.

En flora av cannabisprodukter

Et av de siste hovedfunnene i årets første Før Var-rapporten er at bruk og tilgjengelighet har vært stabil for cannabis. Den har ligget jevnt høyt siden 2016-17. Det som er tankevekkende med cannabis, er spekteret av produkter som er tilgjengelig i markedet. Det er nå en produktflora uten sammenlikning.

Det dreier seg ikke om syntetiske cannabinoider som stort er lite etterspurt, men om varianter av marihuana eller hasj, som kommer i uliker former som gummibjørner, slikkepinne, som oljer eller i yoghurter. En ser også en økning av THC-innholdet som de siste 10-15 årene er blitt tredoblet.

Den økte produktfloraen har gjort cannabis attraktivt for andre grupper og flere måter å administrere det på. På markedssiden har en sett den samme profesjonaliseringen som med Ecstasy/MDMA, med egne merkevarer som er merket med navn som  S for «Supermann» eller T for «Tesla».

Cannabis er det mest brukte illegale rusmidlet både i Norge og Europa og har et bredt nedslagsfelt. Både Berg og Møgster viser til at det er sterke kommersielle krefter som er pådriver for salg og omsetning av – og for å legalisere – cannabis.

Rapporten viser videre til en økning av det nye rusmiddel Ksalol, blant annet med registrerte overdoser, og av ketamin. Det er først og fremst unge voksne som bruker ketamin, som er sterkt bedøvende, som egentlig brukes til anestesi av dyr og er vanskelig å dosere.

Når det gjelder tjenester og behandlingstilbudet, er det tilbake på sporet etter å ha vært redusert som følge av smittefaren. Gjennom hele pandemien meldes det om god tilgang til brukerutstyr. Generelt har det vært lite smitte i rusmiljøet. Brukerne har vært opptatt av å ivareta smittevern.

Oslo og Trondheim

I Trondheim er det registrert liknende trender og tendenser som i Bergen. Men et av hovedfunnene som skiller seg ut er en økt tilgjengelighet av anabole virkestoffer forteller Tor Sæther, spesialrådgiver ved Korus Midt-Norge.

Han legger til at også i Trondheim hadde en planlagt å komme ut med Føre Var-rapporten i dag. Men på grunn av at Korus Midt-Norge er blitt omfattet av den pågående streiken, har en ikke klart å få rapporten ferdig.

– Vi håper at vi skal kunne legge den ut i neste uke, sier Sæther.

Trondheim har ikke hatt et spesielt fokus på konsekvensene av covid-19, men som i Bergen, har en i løpet av det siste året registrert at pandemien har påvirket alkoholmønsteret. Det totale forbruket er ikke nødvendigvis økt, men salget av alkohol i butikker og på vinmonopolet har økt.

– Vi ser også at cannabis-markedet er tilbake til normalen etter at det tørket ut i begynnelsen av pandemien, forteller Sæther.

Andre hovedfunn i Trondheim er økt tilgang på heroin og økt tilgang på Ksalol.

Korus Oslo utarbeider ikke Føre Var-rapporter som i Bergen eller Trondheim. Foreløpig har heller ikke Korus Oslo utarbeidet noen oversikt hvordan rusbildet har endret seg det siste året. I fjor vår gjennomførte Korus Oslo på oppdrag for Helsedirektoratet undersøkelser om covid-19 og rus i alle landets kommuner.

Børge Erdal, leder for Uteseksjonen i Oslo, sier at det har vært lite nytt og ingen spesielle nye trender som er blitt observert på gatenivå i hovedstaden det siste året. Det en har registrert, er at prisen på cannabis er tilbake til et mer normalt nivå, men fortsatt litt høyere enn da prisnivået steg voldsomt i fjor.

– Her i Oslo var det nok mer ytre faktorer knyttet til innførsel samt interne konflikter i markedet enn pandemien som utløste prisøkningen, uttaler Erdal.

 Han legger til at det gjennom det siste året har vært god tilgang på amfetamin, heroin, benzodiasepiner (piller) og tidvis også GHB, i gatemiljøene.

 

 

Les mer om følgende emner: