-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Camilla Fjeld, nestleder i Tyrili

— Det viktigste i jobben min er at jeg kan jobbe for noe jeg brenner for, nemlig at rusavhengige skal ha like rettigheter og behandles som andre pasientgrupper. Og at jeg gjennom jobben kan være med på å påvirke et helsetilbud som er livsviktig for mange.


Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?
— «Varierte oppgaver», sier vi ofte i Tyrili. Én dag på jobb er sjelden lik den forrige. Som leder består naturlig nok en del av dagen til å drøfte saker og gi råd, skrive vurderinger og ta beslutninger. Jeg er i et lederteam med tre kolleger, vi samarbeider om saker og snakker mye sammen i løpet av en dag. Jeg opptatt av relasjonsledelse – og, ikke minst, trivselsledelse – og bruker mye tid på skape møteplasser hvor folk kan samles om fagutvikling og det sosiale. Å lage relevante og gode samlinger hvor vi kan dele erfaringer og kunnskap, krever grundig forarbeid, så jeg bruker en del tid på å innhente innspill fra pasienter, medarbeidere og andre ledere. Siden Tyrili har enheter spredt rundt om i landet, har jeg vanligvis cirka 100 reisedøgn i året. Kontoret er med andre ord ofte flyttet til bilen.

 Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Jeg har jobbet på rusfeltet siden 1993, med litt opphold for å studere og få barn. Min pappa var med på å utvikle Tyrili, og jobbet senere mange år i Justisdepartementet med rusomsorg og kriminalomsorg, så jeg har vokst opp med Tyrili og fått sosialt arbeid på brødskiva. Jeg opplever at det å jobbe med mennesker med rusavhengighet, er en meningsfylt og viktig jobb. Det er fantastisk spennende å jobbe med så mange ulike faggrupper og profesjoner, og jeg har så mye å lære av menneskene rundt meg, både på min egen jobb og på rusfeltet.

 Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— Det viktigste jeg har lært er at rusavhengighet eller psykiske lidelser kan ramme oss alle, og det er en stor belastning for pårørende og nære. Vi som er behandlere eller ledere på rusfeltet, må tenke at vi skal skape så gode tjenester og tiltak at våre nærmeste eller vi selv kunne benyttet oss av dem. Kun det beste er godt nok for mennesker som strever med rusbruk og psykisk uhelse. De pårørende fortjener også at pasienter tilbys den beste behandlingen vi har kunnskap om, i gode behandlingsmiljøer.

 Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— Mangfold er noe vi kan bli bedre på i Tyrili. Vi trenger flere medarbeidere og pasienter med annen kulturell og etnisk bakgrunn enn norsk. Vi trenger et større mangfold blant medarbeiderne våre, for at flere mennesker som har behov for våre tjenester skal se at Tyrili er et sted som passer for dem. Vi trenger å tilpasse behandlingen, slik at den inkluderer flere enn i dag. Vi må bli bedre på å oppsøke utdanningsinstitusjonene og rekruttere mer målrettet, for å få tak i fagfolk som kan hjelpe oss å bli et tilbud for flere. Vi må også sørge for at flere kvinner kommer i behandling i TSB. Mange kvinner trenger rusbehandling, men de er gjerne i en annen livssituasjon enn menn, med andre barrierer som må forseres. For at kvinneandelen skal øke, tror jeg vi må styrke kunnskapen vår om hva som vil få kvinner til å søke seg til behandling. Det er noe av det vi skal undersøke i året som kommer.

 

Mitt rusfelt er en fast spalte i Rus & Samfunn hvor du møter mennesker som jobber på rusfeltet. Vi har til nå møtt 63 ansatte. Her finner du alle samlet: https://www.rus.no/mitt-rusfelt/category963.html