-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Lise Aasmundstad. Foto: Lena Eidem
Lise Aasmundstad. Foto: Lena Eidem

Lise Aasmundstad, spesialkonsulent hos Pasient- og brukerombudet i Oslo og Viken

— Det viktigste i jobben min er å bidra til at pasienter og brukere i Oslo og Viken får sine rettigheter innfridd fra helse- og sosiale tjenester. Tjenestene hjelper de aller fleste på en god måte, men noen ganger gjøres det feil vurderingen og det tas uriktige beslutninger. Da er det viktig at pasienter og brukere kjenner sin rett til å klage, og at Pasient- og brukerombudet kan hjelpe dem med å gjøre det.

— Eksempler på saker vi kan hjelpe til med innenfor rusfeltet er å klage på avslag på rusbehandling, manglende brukermedvirkning, medikamentvalg i LAR, avslag på midlertidig eller kommunal bolig, avslag på sosialhjelp og fylkeskommunal tannbehandling. Vi kan også delta i møter mellom pasienter og tjenester. Eksempelvis i ansvarsgruppemøter.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Jeg er mye på kontoret i Lille Grensen 7, men også ute i møter med klienter og tjenester. Vi har stort fokus på tilgjengelighet, og kontoret vårt er åpent for oppmøte hver dag mellom kl. 10 og 14. Vi jobber mye med enkeltsaker, men har også anledning til å løfte saker til systemnivå. Det kan være saker vi anser som prinsipielt viktige eller at vi har flere klager knyttet til samme tema eller tjenesteyter. Disse sakene følger vi opp med brev eller møter med tjenesten. I noen saker ber vi Statsforvalteren gjennomføre tilsyn.

Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Jeg har jobbet som brukerrepresentant og aktør på rusfeltet siden slutten av 90-tallet, og jobben i Pasient- og brukerombudet er en forlengelse av dette engasjementet. Jeg elsker jobben min og opplever det som tilfredsstillende å kunne bidra til enda bedre tjenester, og å hjelpe folk som ofte står i vanskelige situasjoner med å få sine rettigheter innfridd.

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— Jeg vet ikke helt hva som er den viktigste lærdommen. Men hvis jeg skal trekke frem noe jeg mener er viktig, må det være at alle mennesker bør gis en reell mulighet til å leve et godt liv. Om det er med eller uten rusmidler, er ikke viktig. Tidligere har rusfrihet vært et krav for så vel behandling som å motta andre tjenester og ytelser fra velferdssystemet. Sånn er det heldigvis ikke lenger.

Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— At langt flere skal bli kjent med Pasient- og brukerombudet og hva vi kan hjelpe til med.