-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

May Britt Røbekk, miljøterapeut og fagutvikler, Molde kommune, Enhet for psykisk helse- og rustjenester

— Det viktigste for meg er å gi personer med rusavhengighet mulighet til å velge en annen måte å leve på. Tilrettelegge for å gjøre jobben deres litt enklere. Det er viktig for meg å være tilstede i meg selv. Prøve så godt jeg kan å forstå hvordan de har det og hva budskapet deres er - hva som kan hjelpe.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— En typisk arbeidsdag er ute der brukere oppholder seg. Både med lavterskel helsetiltak som sårstell, vaksine og sprøytebytte og med å hjelpe bruker å få oversikt over sin livssituasjon og veilede om system og rettigheter. Alt fra økonomi, behandling, ernæring, støttesenter, bolig, pårørende m.m. Jeg er og fagutvikler og jobber nå med en ny bok i serien RUSFRI! En håndbok for en rusfri hverdag. Den er for pårørende til rusavhengige.

Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Jeg har en genuin interesse for at rusavhengige skal oppleve at noen bryr seg og er til å stole på. Har egenerfaring fra langt tilbake i tid.  

 Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— Rusavhengighet er komplekst. Og mye av arbeidet i hverdagen er praktisk. Et godt samarbeid med andre etater er helt nødvendig for å lykkes, og jeg blir glad de gangene vi får til dette sammen. At vi alle ikke vil legge ansvaret over på en annen etat. Gode verktøy er mobiltelefon, bil, a-møter, kriseplaner og tiltaksplan/ip. Og det er viktig å være kreativ og å følge opp det som er bestemt. Rusavhengige har ofte opplevd mange løftebrudd.

 Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— Jeg er redd for den utviklingen som nå er på rusfeltet med nedkorting av rusbehandling i døgn. Det skal satses mer på poliklinisk behandling. Det samme har vi sett over lengre tid i psykisk helsevern. Det fører til flere henvisninger til førstelinjetjenesten. Vi får mindre tid til hver enkelt bruker. Kommunen burde også ha flere bemannede boliger til personer med ROP- lidelser.