-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Nina Langmyr, spesialkonsulent og ansatt i KORUS Oslo

— Det viktigste i jobben min er å formidle kunnskap og drive opplæring ut i bydelene i Oslo kommune og til andre aktører som tar kontakt. Jeg har ansvaret for eldre og rus - satsningen i KORUS Oslo, i tillegg til at jeg bl.a. underviser i Motiverende samtale (MI)

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

 Den er veldig variert. Mye av tiden går til å holde undervisning og opplæring, i tillegg til å delta i ulike former for møtevirksomhet, samt jobbe med utvikling av undervisningsopplegg og produkter i satsningsområdene jeg jobber med, som kan bidra til at ansatte i Oslo kommune får økt kunnskap og kompetanse som de kan bruke videre inn i jobben de gjør i de ulike tjenestene.

 Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

 Jeg liker veldig godt denne måten å jobbe på. Fagområdene engasjerer meg, og det å potensielt kunne være med å påvirke og tilføre ressurser til tjenestene som bistår innbyggerne i Oslo kommune er både motiverende og givende.

 Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

 Det er veldig mye, bl.a. at eldre må få mer informasjon om risikobruk knyttet til alkohol og legemidler. Informasjon kan i seg selv forebygge risikobruk, og der er fastleger og helsepersonell på sykehus og i helse- og omsorgstjenestene for eldre en god og viktig kilde til informasjon. Det kan for eksempel være barrierer, holdninger og mangel på kunnskap som bidrar til at man ikke tar samtalen eller at informasjonen ikke gis. Det finnes gode samtaleverktøy man kan bruke og terskelen for å ta opp alkohol som tema må bli lavere.

 Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— Vi skulle gjerne nådd ut til enda flere, og gjort informasjonen enda mer tilgjengelig for ansatte i tjenester som ofte er presset på tid. Vi jobber nå bl.a. med å utvikle en e-læring om aldring, alkohol og legemidler som forhåpentligvis vil kunne bidra til dette.