-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Torgeir Gilje Lid, forskningsleder i KORFOR og førsteamanuensis II ved Helsevitenskapelig fakultet, Universitetet i Stavanger

— Det viktigste i jobben min er å bidra til god og praksisnær forskning på sammenhenger mellom rusmiddelbruk og helse, både hos folk flest og hos mennesker i langvarig behandling i TSB. 

KORFOR (Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning, Helse Stavanger HF)  

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Dagene mine er veldig varierte, men mye handler om ulike møter. Under og etter pandemien har det vært mye digitale møter. Fordelen er at samarbeid med andre har blitt mye lettere, men ulempen er at det nok har blitt lavere, i blant for lav, terskel for å sette opp et møte. Men de fleste møtene er viktige og fornuftige, og handler bl.a. om samarbeid med andre forskere, planlegging av seminarer, oppfølging av sykehus som deltar i forskningen, faglig arbeid i legeforeningen eller arbeidsgrupper i helsedirektoratet, og faglig rådgivning i min egen avdeling ARA på Stavanger Universitetssjukehus. I tillegg er det en del forberedelse og gjennomføring av foredrag både i kommuner og sykehus. Til slutt er det også noe analysearbeid og artikkelskriving, men dette blir dessverre lett fortrengt av de andre oppgavene. 

Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Jeg er så heldig at jeg har fått anledning til å forske på de problemstillingene jeg som fastlege følte var viktigst og vanskeligst på dette feltet. Mye har dreid seg om alkoholvaner og helse, både hos pasienter i somatiske sykehus og i allmennpraksis, men også somatisk helse hos pasienter i langvarig rusbehandling, bl.a. ATLAS4LAR om lungehelse hos LAR-pasienter, og avhengighet hos mennesker med kroniske helseproblemer, med bl.a. POINT-prosjektet om opioid-avhengighet og bedre ikke-medikamentell behandling for smertepasienter. 

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— Det viktigste jeg har lært er kanskje betydningen av samarbeid. Som fastlege jobber en mye alene, på tross av at det er en del tverrfaglige møter. Som forsker gjorde jeg også mye det i starten, men det er mye kjekkere og mer kraftfullt å skape gode samarbeid, både tverrfaglig og med ulike brukergrupper. 

Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— Enda mer samarbeid og involvering av de det angår, både klinikere og pasienter. All forskning i klinikken må ha som mål å løse problemer, enten det handler om bedre behandling for pasienten eller en bedre hverdag for klinikeren, og helst begge deler samtidig.