-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Illustrasjonsfoto: Mostphotos
Illustrasjonsfoto: Mostphotos

LAR-pasienter: Psykiske problemer utbredt, kun 14 prosent får behandling

Kun en av ti LAR-pasienter har individuell plan, viser SERAFs nye statusrapport for LAR 2023. Rapporten omhandler mer enn 7000 pasienter. Til tross for at psykisk helse er et satsingsområde, og at det bl.a. rapporteres om en høy andel med alvorlige angstsymptomer, var det kun 14 prosent av LAR-pasientene som mottok behandling for psykiske helseproblemer i løpet av 2023.

SERAF utarbeider en årlig nasjonal statusrapport for LAR på oppdrag fra Helsedirektoratet. 

Rapporten for 2023, som ble lansert onsdag denne uken, viser at det er 8467 pasienter i LAR fordelt på 20 LAR-enheter utover i landet. Svarene omhandler 7026 pasienter, en svarprosent på 83 prosent. Pasienter medvirket i utfylling av svarene i 73 prosent av tilfellene. (Se lenke til hele rapporten lenger ned).

Svært få har individuell plan

Kun 11 prosent av de 7026 pasientene i rapporten hadde en individuell plan. Ansvarsgruppemøter hadde blitt avholdt siste tre måneder for 28 prosent av pasientene.

Rapporten viser at psykiske helseproblemer er nokså utbredt blant LAR-pasienter: 26 prosent rapporterte om alvorlige angstsymptomer, 16 prosent om alvorlige depressive symptomer, og 7 prosent om vrangforestillinger.

Til tross for dette var det kun 14 prosent av LAR-pasientene som mottok behandling for psykiske helseproblemer i løpet av 2023.

Statusrapporten viser også at:

  • De fleste har en stabil bosituasjon, med egen eid eller leid bolig (80 prosent).
  •  De fleste er ikke i jobb eller utdanning (83 prosent).
  • De fleste har uføretryd eller alderspensjon som hovedinntekt (70 prosent).

 

Bredere spekter av medikamenter

I rapporten kommer det frem at 30 prosent bruker metadon, mens 36, 9 prosent bruker Subutex. Av andre medikamenter bruker 19,2 prosent depot injeksjon av Buprenorfin, 5 prosent Buprenorfin/nalokson, mens 0,8 prosent av pasientene bruker heroin.

En av flere omstridte forhold ved LAR er urinprøver av pasientene. Årets rapport viser at 45,2 prosent ikke blir avkrevd urinprøver. 28,8 prosent har avtale om stikkprøver, mens 22,4 prosent har levert regelmessige urinprøver i 2023.

Rundt halvparten av pasientene, 49 prosent, beskrives som de har "god rusmestring". 21 prosent hadde blandet rusmestring. De mest brukte rusmidlene som ble benyttet til rusformål var benzodiazepiner (33 prosent) og cannabis (30 prosent). Opioider utenom LAR-medikament ble brukt av 9 prosent.

I årets statusrapport er det lagt til et nytt spørsmål om hvorvidt pasienten har mottatt informasjon om klagerett i LAR. 48 prosent av pasientene har mottat slik informasjon.

Satsingsområde: Psykisk helse

Hva bør prioriteres ut fra resultatene av statusrapporten for 2023? Rapporten peker på følgende fire punkter:

  • å styrke pasientenes tilgang til ressurser og forutsetninger for gode levevaner og livskvalitet. Støtte og tilrettelegging for deltakelse i sosiale aktiviteter som ikke er del av ordinære arbeidsinnsatser bør styrkes i fremtiden. Denne typen helhetlig oppfølging kan med fordel inngå som del av individuell plan, ansvarsgruppemøter eller en aktiv behandlingsplan, hvor den enkeltes behov og mål legges til grunn.
  • psykisk helse og psykiske helseproblemer er et satsningsområde for tiden fremover. Mange pasienter i LAR opplever ulike symptomer på psykiske helseproblemer som kan redusere livskvalitet, samtidig som for få mottar behandling for eventuelle psykiske helsetilstander. I tillegg kan prioritering av psykisk helse bli viktigere med økende alder.
  • å fortsatt tematisere medikamentvalg, dosering og opplevde bivirkninger av LAR-medikamenter for å kunne tilpasse behandlingen best mulig. Basert på funnene våre ser det ut til at de fleste pasienter i LAR har nokså god rusmestring
  • legge til rette for gjennomføring av regelmessige legeundersøkelser, samt kartlegging og behandling av somatiske skader og sykdommer. I en aldrende pasientpopulasjon i LAR, med en betydelig sykdomsbyrde og belastende livsstilsfaktorer, er et økende fokus på oppdagelse og behandling av somatiske tilstander viktigere enn noen gang.

 

STATUSRAPPORT LAR 2023

I statusrapporten SERAF oppsummeres sentrale funn om situasjonen til pasienter i LAR, aktuell behandlingsstatus, medikamentell behandling (inkludert valg av medikament og dosering), psykososial oppfølging (som behandlingsmål, individuell plan, ansvarsgruppemøter og behandling for psykiske helseproblemer), psykisk helse, fysisk helse, og rusbruk. I tillegg presenteres funn om dødsfall blant pasienter i LAR siste år.

Her kan du lese hele rapporten (PDF, 5MB)

Les mer om følgende emner: