-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Illustrasjonsfoto: Torhild Kielland
Illustrasjonsfoto: Torhild Kielland

Økningen i cannabisbruk blant unge har snudd siste to år

Ferske data fra Folkehelseinstituttet viser at cannabisbruken blant de yngste har avtatt de to siste årene. Har det sammenheng med koronatiltakene? 

Cannabis (hasj og marihuana) er den mest utbredte av de illegale stoffene i Norge. En av fire har prøvd det i løpet av livet, mens rundt fem prosent oppgir å ha brukt cannabis i løpet av siste 12 måneder.

Rundt årtusenskiftet gikk bruken blant norsk ungdom kraftig opp, etterfulgt av en jevn nedgang det påfølgende tiåret. I perioden 2007-2015 holdt bruken seg relativt stabil, men i 2019 begynte den å øke igjen.

Men nå viser altså de ferske tallene fra undersøkelsen, som Statistisk Sentralbyrå (SSB) gjennomfører på oppdrag fra Folkehelseinstituttet (FHI), at økningen avtar. 

Blant de yngste, de mellom 16 og 20 år, oppga 10,9 prosent å ha brukt cannabis det siste året, mot 14,6 prosent i 2019.

Koronatiltak kan ha påvirket bruken

I undersøkelsen har 18 376 personer i alderen 16-64 år besvart spørsmål om bruk av illegale rusmidler. Datainnsamlingene de to siste årene ble imidlertid gjennomført i perioder preget av nedstenging. Man må derfor ta høyde for at koronatiltakene kan ha påvirket bruken. Alle resultater er vektet slik at fordelingen av alder, kjønn, utdanning og landsdel blir lik fordelingen i den generelle befolkningen.   

Mellom 20 og 25 prosent i undersøkelsen rapporterte bruk av cannabis noen gang, mens rundt fem prosent oppga bruk av cannabis siste 12 måneder. Andelen som rapporterte bruk av cannabis siste fire uker har ligget på rundt to prosent siden 2012 og frem til den siste undersøkelsen. Cannabisbruken har altså vært relativt stabil i befolkningen i hele perioden.

Sammenligner man cannabisbruken de tre siste årene (2019-2021) med de tre foregående (2016-2018), er det kun cannabisbruk «noen gang» som har økt. Noe som illustrerer at sporadisk bruk ikke er det beste målet på pågående trender, skriver FHI.

Flere menn enn kvinner bruker cannabis

I tillegg til alder, varierer cannabisbruk med kjønn. Som det kommer frem av tallene fra 2021, rapporterte en av tre menn i alderen 16-30 år å ha brukt cannabis noen gang. Den tilsvarende andelen blant kvinner var en av fem.

Andelen i alderen 16-30 år som oppga bruk av cannabis siste 12 måneder og siste fire uker var rundt tre ganger så stor blant menn sammenlignet med kvinner.

Gjennomsnittlig debutalder for cannabisbruk var 19 år, og bekjente var den klart viktigste forsyningskilden. Rundt 85 prosent av dem som hadde brukt cannabis siste 12 måneder, rapporterte at de enten fikk eller kjøpte cannabis av kjente ved forrige gangs bruk.

Sentralstimulerende stoffer

De sentralstimulerende stoffene kokain, ecstasy/MDMA og amfetaminer er de mest brukte illegale rusmidlene etter cannabis. Også disse stoffene er mest utbredt blant menn, og i de yngste aldersgruppene. Men her viser undersøkelsen at bruken blant unge voksne har holdt seg stabil de seneste årene.

Mellom fire og seks prosent av totalutvalget oppga bruk av de enkelte stoffene «noen gang», mens rundt en prosent rapporterte bruk av de sentralstimulerende stoffene siste 12 måneder.

Også for disse stoffene var det forskjeller i bruk mellom menn og kvinner. Rundt dobbelt så mange menn som kvinner oppga bruk av stoffene henholdsvis «noen gang» og siste 12 måneder.

Men antallet som oppgir slik bruk er lavt, og endringer fra ett år til et annet må derfor tolkes med forsiktighet. Når man sammenligner periodene 2016-2018 og 2019-2021, har bruken av de sentralstimulerende stoffene blant unge voksne vært stabil. 

 

Fakta om undersøkelsen

I 2012 startet Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) en ny serie årlige befolkningsundersøkelser om bruk av rusmidler og tobakk. Undersøkelsen ble overtatt av Folkehelseinstituttet (FHI) ved innlemmelsen av SIRUS i 2016. Statistisk Sentralbyrå (SSB) gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra FHI.

Kilde: FHI og SSB.

 

Vil du vite mer?

Vil du vite mer om cannabis?

 I «Cannabisboka» (Bretteville-Jensen og Bramness, 2019), beskrives cannabisbruken i Norge, i tillegg til en rekke temaer som cannabisdebatten, kontrollpolitikk, internasjonale utviklingstrekk, forebygging, avkriminalisering og legalisering.  

Vil du vite mer om viktige hendelser og beslutninger, samt lov- og regelendringer på narkotikafeltet fra 1912 (da Haag-konvensjonen ble vedtatt) til i dag?

Her får du en oppdatert lenke til en historisk oversikt over narkotika i Norge 1912-2021.