-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Før tannbehandling (bildet innfelt) og etter behandling. Bildene er gjengitt med tillatelse fra pasienten. Foto: Tannlege Jørn Aas.
Før tannbehandling (bildet innfelt) og etter behandling. Bildene er gjengitt med tillatelse fra pasienten. Foto: Tannlege Jørn Aas.

Reglene for rett til tannhelsebehandling: — Tannlegene er også fortvilet

— Dagens lovverk er svært vanskelig å forstå, selv for eksperter. Og det er jo helt absurd at man mister retten til gratis tannbehandling hvis man klarer å trappe ned LAR-medisinen eller har gjennomført en vellykket rusbehandling og blitt helt rusfri, sier Heming Olsen-Bergem, president i Den norske tannlegeforening, Han er med i Tannhelseutvalget, som har som mål at tidligere og nåværende rusavhengige skal få et bedre tannhelsetilbud.

Gladnyhet i revidert nasjonalbudsjett: Utvidede rettigheter til tannbehandling er tatt inn. Etter at dette intervjuet med Heming Olsen-Bergem ble gjort, fikk SV gjennomslag for bedre tannbehandling i revidert nasjonabudsjett. Les om det i egen sak på Rus & Samfunn her.

— Av dagens regler er det to ting som er helt klart: tannhelsetjenesteloven gir alle som er innlagt eller har hjemmesykepleie i minst tre måneder, rett til gratis tannbehandling. LAR-pasienter har samme rettighet, men kun så lenge de fortsatt er i opplegget. Klarer man å trappe ned LAR-medisinen eller har gjennomført en vellykket rusbehandling og blitt helt rusfri, mister man rettigheten. Det er helt absurd, sier den engasjerte presidenten i Den norske tannlegeforening Heming Olsen-Bergem.

Heming Olsen-Bergem er oralkirurg og har jobbet på offentlig sykehus i mange år. Han har sett de store konsekvensene livet med rus kan ha på tenner. Nå har Tannlegeforeningen med han i spissen, inngått et samarbeide med Norsk Psykiatrisk forening, Norsk forening for allmennmedisin og Norsk psykolog forening.  Sammen sendte de et brev til Helse- og omsorgsdepartementet for å få endret reglene for de rusavhengige. Det endte med at departementet oversendte det videre til Tannhelseutvalget som Olsen-Bergem selv sitter i. Utvalget skal framlegge en ny NOU (norsk offentlig utredning) i 2024. Målet er blant annet at både de tidligere og nåværende rusavhengige skal få et bedre tannhelsetilbud. Helseminister Kjerkol har nylig skrevet under på en resolusjon i Verdens Helseorganisasjon, WHO, om å integrere munnhelse med resten av helsetjenesten.

— Det er gjerne når pasientene har gjort den imponerende jobben med å bli helt rusfrie og fått et ordnet liv, at de endelig har pågangsmot til å gå i gang med den ofte omfattende behandlingen. Det kan innebære mange konsultasjoner over et helt år. Men innen den tid kan mulighetene for gratis behandling være forduftet.

Alle trenger å kunne smile bredt og komfortabelt for å kunne søke jobb, leie bolig og å være med i det vanlige sosiale livet

Olsen-Bergem forteller at det har vært stor holdningsendring og økt engasjement blant tannlegene de siste 20 årene.  Etter at tannlegeforeningen flyttet inn i Legenes hus, har det blitt lettere å samarbeide tverrfaglig. Tverrfaglig samarbeid i felten er et definert mål.

— Det er utfordrende å finne de beste løsningene ettersom to av tre tannleger er helprivate og at de fleste offentlige tannlegene er ansatt i fylkeskommunen og ikke i kommunene eller i spesialisthelsetjenesten slik som andre helsearbeidere. Det er kun en historisk ting at alt som er innenfor leppene og foran svelget, ikke går under regelverket for helsetjenesten generelt.

Store tann- og slimhinneskader

— Mange av de rusavhengige har hudsykdommer som oppstår eller forverres av dårlig ernæringsstatus, et kontinuerlig stress i et kaotisk liv og manglende omsorg for egen kropp.  Også slimhuden i munnen og for den saks skyld i skjeden, endres. Den naturlige balansen mellom sopp, bakterier og virus kan forstyrres. Når slimhinnene stadig blør og infeksjoner og sår kan oppstå, blir det enda vanskeligere med tannpuss og matinntak.  Bakterier angriper  tannrøttene og immunforsvaret fungerer dårligere. Smerter som varsler skader, døyves ofte med rusmidlene. Tennene kan løsne og selve benet i kjeven forvitrer. Kjevepartiet faller sammen slik at selv unge rusavhengige kan se ut som eldre mennesker.

— Hvor raskt påvirkes tennene?

— Noen har hatt en oppvekst der foreldrene ikke har tatt vare på tennene til barna sine. Mange fyllinger gjør tennene ekstra sårbare som igjen gjør at det trengs ekstra hyppige tannlegebesøk og spesielt god tannhygiene. Begge deler har tendens til å skjære seg. Noen har vanskelig forhold til alle kroppsåpninger, også munn, etter seksuelle overgrep. Skam for egen tannstand og generell tannlege- eller sprøyteskrekk ser vi også. På toppen har vi de økonomiske problemene.

Les mer om tannhelse og rusavhengige i Rus & Samfunn:

Magne Kvande var redd for tannlegen, inntil han innså at tannpine var verre enn tannlegen. Nå er hans råd til andre: oppsøk tannlege. Uansett. Å slippe smerter kan gi et nytt liv. Les intervju med Magne Kvande her.

 

— Hva med den ganske vanlige kombinasjonen spiseforstyrrelser og rus?

— Syreskader på emaljen i forbindelse med oppkast, gjør at deler av tennene blir borte. Tannlegen kan pensle på fluorlakk for å avhjelpe situasjonen. Forebyggende behandling eller behandling før de store skadene har skjedd, er helt avgjørende.

Regelverket for gratis tannbehandling

— Paragraf 1-3 i tannhelsetjenesteloven (se herforplikter fylkene å gi gratis tannlegebehandling for utvalgte grupper. Denne behandlingen foregår på de offentlige fylkestannlegekontorene.  Den tredje mest prioriterte gruppen, gruppe C, finner man de eldre, langtidssyke og uføre i institusjon eller med hjemmesykepleie som har vart i minst tre måneder.

— Ruspasienter som fyller kriteriene, kan ofte være så dårlig psykisk og kroppslig at de ikke klarer eller ønsker å ta imot tannbehandling - i alle fall ikke på det tidspunktet. Å starte behandlinger som ikke kan ferdigstilles fordi pasienten har mistet rettigheten underveis i behandlingsopplegget, er utilrådelig. De som er blitt rusfrie har kanskje aller best mulighet til å nyttiggjøre seg av denne omfattende arbeidet som må etterfølges av stor egeninnsats med tannhygiene, men en regning på flere hundre tusen kroner gjør det umulig!

Å starte behandlinger som ikke kan ferdigstilles fordi pasienten har mistet rettigheten underveis i behandlingsopplegget, er utilrådelig

Tannlegepresidenten er oppgitt over at pasienter som behandles i psykiatriske- eller ruspoliklinikker eller i oppsøkende tjenester slik som i FACT eller ACT, ikke har rettigheter for gratis tannhelsetjeneste. Om ikke alle klarer å gjennomføre omfattende behandlinger på det tidspunktet, bør det tilbys en forebyggende og vedlikeholdene behandling der pasientene faktisk oppholder seg.  Han er glad for at Bymisjonen i Oslo har kommet i gang med «Tannlege på hjul».

— Et tilsvarende tilbud må tilbys for alle som trenger det - aller helst som en integrert del av den offentlige helsetjeneste, oppsummerer Olsen-Bergem.

Budsjettvedtak for LAR-pasientene

I 2006 ble det gjort et eget budsjettvedtak i Stortinget om at alle LAR-pasienter skal få gratis tannlegebehandling (se her). Også denne behandlingen gjennomføres på fylkestannlegekontorene.

— Jeg vet om flere som angret på at de trappet ned før de hadde fått orden på tennene. Også de om har blitt rusfrie uten organiserte behandlingsopplegg, må få gratis tannbehandling!

Refusjon av tannlegeutgifter for spesifikke sykdommer

En del av ruspasientene kan på lik linje med andre, få dekket noe tannbehandling via folketrygdloven §5-6. Denne behandlingen gjennomføres hos de private tannlegene. Ettersom takstene som Helfo opererer med er lavere enn prisen den enkelte tannlege tar for en behandling, kan utgiftene likevel bli store.

— Hvilke sykdommer kan være aktuelle for ruspasientene?

— Det kan være uttalt hyposalivasjon, altså reduksjon av spytt i munnen, eller uttalt periodontitt, en tannløsningssykdom. En annen gruppe som kan være aktuelle, er de med alvorlig tap av tannsubstans som resultat av tanngnissing eller syreskader.

Under punkt 14 i samme lov, kreves det at pasienten har varig nedsatt evne til egenomsorg og har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne.

— Kan dette også gjelde for pasientene med rus?

— Ja, ruspasienter kan få stønad under dette punktet, men det fordrer både at de har manglende evne til egenomsorg, og at det er en sannsynlig sammenheng mellom denne manglende evnen til egenomsorg og de skadene eller problemene som oppstår i munnen. I tillegg kreves alvorlig somatisk eller psykisk syk på det tidspunktet man undersøkes og behandles. Tannlegeforeningen har pekt på at pasientene ikke orker behandlingen dersom man er så alvorlig psykisk syk.

Personer som har opplevd tortur, overgrep eller har sterkt tannlegeskrekk

Ruspasienter som har vanskelige livserfaringer med tortur eller overgrep samt uttalt tannlegeskrekk, kan i likhet med andre få hjelp via såkalt TOO (Tilrettelagt tannhelsebehandling). Disse tilbys gratis behandling ved tannhelsetjenstens kompetansesentre rundt i Norge (se oversikt over hvor her). Tannleger og psykologer jobber tverrfaglig med pasientene. For å gjennomføre et slikt krevende opplegg, kreves det i praksis ganske ordnete hverdager der eventuell aktiv rus ikke ødelegger for behandlingen.  Fastlege, psykolog eller tannlege kan henvise eller man kan selv ta kontakt med fylkestannlegen, overtannlegen eller direkte til kompetansesenteret. 

— Det er altså ikke så rart at selv ikke fagfolk i helsevesenet finner ut av lovverket for tannbehandling?

— Nei, slett ikke. Det er helt ekstremt komplisert, både hvor behandlingene utføres, til hvilken pris og for hvilke pasientgrupper. Fontenehuset snakker om å lage et slags oppslagsverk som skal hete noe slikt som «tannhelselovverket sagt enkelt». Det trengs. På lang sikt håper jeg at Tannhelseutvalget, via den nye NOU, skal medvirke til et forenklet og forståelig regelverk samt store forbedringer for de rusavhengige, avslutter presidenten i tannlegeforeningen Heming Olsen-Bergem.

TANNLEGE PÅ HJUL

Tannlege på hjul i Oslo, drevet av Kirkens Bymisjon, er Norges første mobile tannklinikk. I november og desember hadde Tannlege på hjul noen "testkvelder" dvs åpent for pasienter. Tiltaket skal være i full drift nå på forsommeren.

Tannlege på hjul er en mobil tannklinikk i form av en lastebil med et påbygg. Bilen nneholder et fullverdig tannlegekontor med alt man trenger for å yte tannlegebistand på et medisinsk forsvarlig nivå.

Målgruppen for Kirkens Bymisjons prosjekt er sårbare grupper som ikke har tilgang til eller rett til tannhelsetjenester, som for eksempel rusavhengige og papirløse migranter. 

Den mobile tannklinikken skal kjøre rundt i Oslo noen dager pr uker til utsatte grupper. I begynnelsen vil det være basert på timeavtaler, men etter hvert blir det både timeavtaler og drop in. Klinikken baserer seg i hovedsak på frivillige ressurser; både tannleger og tannpleiere, i tillegg til miljøarbeidere og sjåfører.

Kirkens Bymisjon har midler til Tannlege på hjul ut 2024, men satser på at det fortsetter utover det. Prosjektet startet opp alllerede høsten 2020 med bygging av tannklinikken, som har vært en lang og krevende prosess.

Les mer om følgende emner: