-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Varaordfører Mona Berger (SV) i Trondheim kommune har selv jobbet innen rusomsorgen og har vært en tydelig pådriver i arbeidet med kommunens nye handlingsplan mot overdoser, som blant annet fastslår at et brukerrom er ønsket i Trondheim. Foto: SV/Nils Heldal
Varaordfører Mona Berger (SV) i Trondheim kommune har selv jobbet innen rusomsorgen og har vært en tydelig pådriver i arbeidet med kommunens nye handlingsplan mot overdoser, som blant annet fastslår at et brukerrom er ønsket i Trondheim. Foto: SV/Nils Heldal

Skal etablere brukerrom i Trondheim

Alle partier gikk inn for brukerrom da politikerne i Trondheim vedtok ny handlingsplan mot overdoser. Penger til drift og forslag på lokaler kommer i løpet av våren.

— De tjenestene som tilbys fra brukerrom må betraktes som nødvendig helsehjelp. Ordningen skal bidra til økt verdighet til mennesker med langvarig narkotikaavhengighet ved å tilby hygieniske rammer for injisering av narkotika og motivering for mer skånsommme inntaksmåter, sier byens varaordfører Mona Berger. SV-politikeren har selv jobbet innen rusomsorgen og tegner et dystert bilde av hvordan situasjonen så ut da hun begynte å jobbe i Trondheim kommune i 2001.

— Vi mistet mange. Det var mødre og fedre som mistet ungene sine, unger som mistet foreldre. Jeg ringte 113 langt oftere enn jeg liker å tenke på, sier Berger, som forteller at de så en forandring etter at overdoseteamet ble opprettet i 2003.

— Heldigvis har synet på hvordan vi som samfunn skal håndtere rusmiddelavhengighet endret seg drastisk siden tidlig 2000-tall. Tabu, skam og straffeforfølgelse av rusmiddelavhengige forverrer muligheten til å forebygge og behandle, slår hun fast. Selv om Berger har blitt heltidspolitiker, banker hjertet hennes fortsatt for rusfeltet.

Det viktigste målet

Norge har som kjent ligget på toppen av statistikken over registrerte overdosedødsfall i Europa i mange år. I Trondheim, som har litt over 200 000 innbyggere, døde i snitt ti personer årlig av overdoser perioden 2009–2019. I 2020 var tallet historisk lavt: to. Trondheim kommune håper at den nye handlingsplanen for forebygging av overdoser og overdosedødsfall vil bidra til at nullvisjonen kan oppfylles. Planen består av 12 mål og tilhørende tiltak, og etablering av et bemannet brukerrom er ett av disse.

En bredt sammensatt arbeidsgruppe har jobbet sammen for å finne ut hva som vil være gode tiltak. Både representanter fra pårørende, brukere, ansatte fra alle tre enhetene i psykisk helse og rus, andre ansatte i kommunen, private aktører og ansatte fra sykehussektoren har bidratt. Brukerorganisasjoner og fagfolk fremhever brukerrom som det viktigste enkeltelementet i handlingsplanen. Dette er også det eneste av tiltakene som medfører økonomiske utgifter, og kommunedirektøren i Trondheim vil presentere de konkrete kostnadene og forslag til lokalisering i løpet av våren. Skal man dømme ut fra stemningen på bystyremøtet, vil det være vilje til å finne både penger og lokale.

Unison støtte

Representanter fra hele det politiske landskapet gikk etter tur på talerstolen for å lovprise arbeidet med planen da den ble behandlet i bystyret.

— Kampen mot overdoser er en kamp for å redde liv, og i dag får vi et godt redskap i den kampen, sa høyrepolitiker Kjetil Utne.

— Vi har hatt en lang periode med stigmatisering og moralisering mot denne gruppa. Nå jobber vi oss gradvis bort fra dette, fulgte Venstres Erling Moe opp med, og skrøt av SV for at de har stått i bresjen for arbeidet med handlingsplanen.

Aps ungdomsrepresentant Gjermund Gorset leverte en analyse av fortida der han pekte på at rusavhengiges bevegelse i bybildet alt for lenge har blitt sett på som et ordensproblem, og at politiets oppdrag med å bryte opp og forstyrre samlinger der stoffer har blitt kjøpt, solgt og inntatt, har vært et uttrykk for en tanke om at "bare du herjer nok med folk, vil de gi opp sin gatenarkomani og forsvinne fra offentligheten". Dette vil Gorset til livs blant annet gjennom å etablere et brukerrom.

— Arbeiderpartiet ønsker at brukerrommet skal utvikle seg i retning et hjelpesenter og bli et møtepunkt mellom brukere og hjelpeapparatet, sa Gorset.

Konkrete mål på vei mot nullvisjonen

Trondheims politikere viser til at de har merket seg de gode erfaringene Bergen og Oslo har gjort med brukerrom. De håper at tilgang på rent brukerutstyr, veiledning om mest mulig trygt inntak av rusmidler og tettere kontakt mellom hjelpeapparatet og den sårbare gruppa som er i aktiv rus, vil gjøre det mulig å nå målet om null overdosedødsfall.

De 12 målene i handlingsplanen er:

1: Sikre god kontakt med risikogrupper og iverksetting av nødvendige tiltak.

2: Mer åpenhet om overdoser og overdosedødsfall for å redusere stigma.

3: Styrke lavterskeltjenester, samarbeid og forebygge utenforskap.

4: Flere boliger med tilpassede tjenester.

5: Styrke arbeidet med kosthold, psykisk og somatisk helse.

6: Sikre koordinerte og samtidige tjenester for overdoseutsatte.

7: Sikre koordinerte og samtidige tjenester for ungdom og unge voksne i risikogruppen.

8: Opprettelse av brukerrom i Trondheim.

9: Endre inntaksmåter ved SWITCH.

10: Styrke kompetanse på overdosesituasjoner og hjerte- og lungeredning (HLR)

11: Sikre tilgang og kompetanse på bruk av Nalokson.

12: Sikre involvering og oppfølging av pårørende og etterlatte i alle aldre.

 

 

 

 

Les mer om følgende emner: