-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Vil fange opp gravide med alkoholproblemer

Det nye pakkeforløpet for gravide og rus skal bidra til at flere gravide med rusproblemer blir oppdaga og tilbudt hjelp. – Pakkeforløpet må ta tak i alle typer rusproblematikk, og særlig viktig er søkelyset på alkohol, som er det farligste rusmidlet for fosteret, sier Gabrielle Welle-Strand. Oppfølging etter fødsel skulle sikres med eget pakkeforløp. Men pr. nå er det uklart om dette kommer.

«Gravide og rusmidler, pakkeforløp», som ble lansert i begynnelsen av oktober, skal bidra til at flere gravide med rusproblemer blir oppdaga og tilbudt hjelp. Dermed får det nyfødte barnet et best mulig utgangspunkt, og familien får den hjelpen de trenger. Pakkeforløpet er altså ment å sikre en trygg, forsterka og systematisk svangerskapsomsorg for kvinner som har et problematisk forhold til både illegale rusmidler, vanedannende legemidler og alkohol. I tillegg er håpet å fange opp kvinner med et tidligere rusmiddelproblem.  Tilbudet skal være så attraktivt at det skal sikre nettopp dette. Det innebærer blant annet at den gravide får hyppigere kontroller, mer tid per kontroll, flere ultralydundersøkelser, samtaler med barnelege på nyfødtavdelinga og utvida barselopphold. Hun blir også tilbudt samtale med psykolog.

Viktig at tilbudet er attraktivt
Gabrielle Welle-Strand var sammen med Stian Haugen, leder for gruppa som utarbeida dette pakkeforløpet. Høringsutkastet ble sendt ut på høring i fjor vår, med svarfrist før sommeren, men på grunn av kapasitetsutfordringer i direktoratet ble det ikke ferdig før denne høsten. Innimellom har Welle-strand, som er spesialist i rus og avhengighetsmedisin, forlatt Helsedirektoratet til fordel for pensjonstilværelsen, og har dermed ikke fulgt arbeidet helt i mål.

Nettopp at tilbudet skal være attraktivt er et viktig poeng for henne. Pakkeforløpet skal presenteres som hjelp og støtte, og som noe den gravide vil ha. Det er viktig blant annet for at kvinnen skal svare ærlig om rusmiddelbruk, og særlig alkoholbruk, når hun får spørsmål om dette tidlig i svangerskapet.
– Det handler om hvordan man spør, og det er viktig å legge vekt på samarbeid og unngå pekefinger. Welle-Strand påpeker at de aller fleste kvinner i Norge vet at alkohol er farlig for fosteret. De aller fleste lar også dermed være å drikke under svangerskapet, sjøl om de til vanlig drikker en del.
– De dette pakkeforløpet er ment for, er de som har problemer med å slutte – de som har et alkoholproblem.

Bør få henvende seg anonymt
– En av høringsinstansene påpeker at det er vanskelig å se hvor grensa går for når en gravid er kandidat for pakkeforløpet. Hva skal til for å utløse dette tilbudet?
– Her må den som møter den gravide utvise skjønn. Blir hun møtt uten moralisme blir det lettere for henne å tørre å spørre om egen bruk av rusmidler er skadelig. Da blir gråsonene også lettere å håndtere.

Welle-Strand mener også at det bør bli lagt til rette for at kvinner kan henvende seg anonymt til helsevesenet for informasjon om tilbudet og med spørsmål om akkurat sitt rusmiddelbruk kan være skadelig for fosteret. Da tror hun det bli enda lettere å fange opp dem som nå går under radaren gjennom hele svangerskapet.
Da arbeidsgruppa utarbeida høringsutkastet henviste de til det bebudede pakkeløpet som skulle komme i etterkant, nemlig Pakkeforløp for familier med rusproblematikk og spedbarn/småbarn. Welle-Strand kan ikke se at det i det endelige dokumentet lenger er henvist til dette, og lurer på om dette likevel ikke kommer. Hun mener det eventuelt er uheldig. Se mer om dette lenger ned i artikkelen.

-Tar mest hensyn til mor

Legeforeningen var bare delvis fornøyd med utkastet til pakkeforløpet da det ble sendt ut på høring, ei holdning de ikke har endra etter at det endelige dokumentet kom.
– Jeg kan ikke se at dette skiller seg særlig fra høringsutkastet, så våre innvendinger gjelder fortsatt, sier Ragnar Nesvåg, spesialrådgiver i Legeforeningen.
– Det ligger gode hensikter bak dette pakkeforløpet – hjelp til kvinner i en sårbar situasjon er viktig – men vi mener at hensynet til fosteret ikke kommer godt nok fram. Allerede i første møte med helseapparatet, der den gravide kvinnens rusbruk blir kartlagt, bør det bli gitt informasjon om hvilket skader rusmidlet hun bruker vil kunne påføre fosteret. Legeforeningen mener også at det tidligere i forløpet må bli gjort tydelig for behandler at reglene om tvang etter § 10-3 i Helse- og omsorgstjenesteloven kan komme til anvendelse, dersom den gravide ikke klarer å slutte med rusmidlet, sier Ragnar Nesvåg.

Etterlyser pakkeforløp for familier med rusproblem og småbarn
Ida Kristine Olsen fra Prolar Nett, som satt som brukerrepresentant i arbeidsgruppa til pakkeforløp, gravide og rusmidler er godt fornøyd med det endelige resultatet. Hun mener pakkeforløpet er et viktig tiltak for å fange opp ei sårbare gruppe som det tidligere har vært vanskelig å nå.  Men like viktig mener hun det er at hjelpen følges systematisk opp etter fødselen – i et pakkeforløp nummer 2 for hele familien til det nye barnet.

– Pakkeforløpet for gravide og rusmidler mister litt av konteksten hvis det neste pakkeforløpet for familier ikke kommer, mener hun.

Da høringsutkastet for pakkeforløp gravide og rusmidler ble sendt ut i mars i fjor ble det i utkastet nemilig henvist til et annet pakkeforløp som skulle komme, nemlig Pakkeforløp for familier med rusproblematikk og spedbarn/småbarn. Både arbeidsgruppa som utarbeida høringsutkastet og de som kom med høringsuttalelser, hadde altså som forutsetning at dette skulle komme i etterkant. Arbeidet med dette pakkeforløpet er fortsatt ikke satt i gang, og Olsen, er bekymra. Hun håper at ikke Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer seg for å droppe dette.

På spørsmål om det kommer et pakkeforløp for familier med rusproblematikk og spedbarn/småbarn, får vi følgende svar på mail fra Helsedirektoratet:
«Helsedirektoratet skal levere en innstilling til HOD (Helse- og omsorgsdepartementet, red.anm.) om videre arbeid med familie og rus innen 15. oktober. Vi må avvente tilbakemelding på denne.»

Ikke alle skal i TSB
– Mange av de kvinnene pakkeforløp gravide og rusmidler er tenkt for, hører ikke til i TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling, red. anm.) – de er ikke nødvendigvis tunge rusavhengige, og vi ønsker ikke flest mulig pasienter i TSB. Pakkeforløpet for TSB er dessuten ikke for familier, påpeker hun.
– Intensjonen med pakkeforløp gravide og rusmidler er å legge terskelen lav – altså å fange opp de vi ikke klarer å fange opp nå. Og særlig fordi de som har eller har hatt et problematisk forhold til alkohol er ei viktig målgruppe, er det viktig å ha et annet forløp å tilby etterpå enn TSB.
Olsen tror at mye helsepersonell vil kunne tenke at heller ikke pakkeforløp gravide og rusmidler er aktuelt for en gravid med «lettere» rusproblematikk, når de ser at pakkeforløp TSB er skissert som neste trinn.
– Også om du har slutta med alkohol eller rusmidler bør du ha oppfølging etter at barnet er født, men ikke TSB, sier Olsen.

Hvem skal være likepersoner?
En annen ting Olsen stusser over med pakkeforløpet, er avsnittet om likeperson. I dokumentet står følgende: «Den gravide bør i tillegg til tjenester fra helsepersonell tilbys kontakt med støtteperson/likeperson dersom det er tilgjengelig på hennes hjemsted.»
Hun lurer på hvilke likepersoner direktoratet sikter til.
– Med den kapasiteten og økonomien brukerorganisasjonene har i dag, er dette ei umulig oppgave, og per i dag er dette et tilbud som ikke finnes nasjonalt. Vi i Prolar Nett ivaretar brukermedvirkning for dem som blir gravide i Lar. Disse kvinnene utgjør en veldig liten andel av de pakkeforløp gravide og rusmidler er tenkt for, og vi sliter allerede med å strekke til for disse få.
Olsen er dermed usikker på hvem som skal ha denne store oppgaven, for det er jo, ifølge intensjonen med pakkeforløpet, veldig mange som skal få tilbud om å snakke med en som har opplevd det samme.
– Det bør muligens bli gjort litt klarere hvem som skal tilby denne tjenesten, og om tanken er at brukerorganisasjonene skal gjøre dette gratis. Det følger jo ingen penger med dette pakkeforløpet.

Ida Kristine Olsen er spent på å se om gravide kvinner i praksis nå får tilbud om pakkeforløp fremover.
– Og ikke minst synes jeg det blir det spennende å se hvem som ender opp med dette pakkeforløpet på gruppenivå på sikt. Vil vi nå dem vi så gjerne vil gi et godt tilbud til?  Den viktigste jobben skjer jo nå – i implementeringa.

Les mer om følgende emner: