-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Illustrasjonsfoto hentet fra uteseksjonen.no
Illustrasjonsfoto hentet fra uteseksjonen.no

Oppsøkende arbeid ja, men med kvalitet og kontinuitet

— Vi gir regjeringen honnør for at det satses fra nasjonalt hold for å etablere utekontakter i kommunene.  Men det er ikke nok å etablere utekontakt-tjenester. Samtidig må det sikres kvalitet og kontinuitet i tjenestene, skriver lederne for uteseksjonene i de fire største byene, i denne uttalelsen.

Dette er en felles uttalelse fra Camilla Wright, leder for Uteseksjonen i Trondheim, Joachim Bjerkvik, leder for utekontakten i Bergen, Børge Erdal, leder for Uteseksjonen i Oslo og Vibeke Lunde Steinstø, leder for Uteseksjonen i Stavanger:

— Det er gledelig at regjeringen prioriterer sårbare barn og unge i et stramt budsjett. Oppsøkende arbeid har i varierende grad blitt benyttet til å nå sårbare unge tidlig i Norge. Særlig små og mellomstore kommuner har vært avhengig av statlig satsning for å sikre gode oppsøkende tjenester over tid. Gjennom systematisk feltarbeid og oppfølging av sårbare unge i samarbeid med øvrig hjelpeapparat er oppsøkende tjenester et viktig verktøy for tidlig innsats og lav terskel for utsatte grupper. Lederne for de største utekontaktene i Norge gir regjeringen honnør for at det satses fra nasjonalt hold for å etablere utekontakter i kommunene.  

— Satsningen er en god start og investering i en forebyggingsreform vi har store forventninger til. Men det er ikke nok å etablere utekontakt-tjenester. Samtidig må det sikres kvalitet og kontinuitet i tjenestene. Sårbare unge skal være trygge på hvem og hva de møter når de møter utekontakten, og de skal vite at utekontakten er der også neste år om de trenger den. Da trenger vi robuste, kompetente og ungdomsvennlige tjenester som er der sårbare barn og unge er når de har behov for dem.

Det sier leder for Uteseksjonen i Oslo, Børge Erdal, leder for Uteseksjonen i Trondheim, Camilla Wright, leder for Utekontakten i Bergen, Joachim Bjerkvik og leder for Uteseksjonen i Stavanger, Vibeke Lunde Steinstø. De er alle medlemmer av Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon, og opptatt av å særlig sikre at små og mellomstore kommuner får nødvendig støtte fra nasjonalt hold. Sammen med andre ledere i utekontakter i Norge har de tidligere etterlyst satsning på kommunalt utekontaktarbeid fra nasjonale myndigheter, uten at de har opplevd å få gjennomslag. Med regjeringens forslag til statsbudsjett aner de at helseministeren vil styrke og sikre den drahjelpa som både sårbare unge og det øvrige hjelpeapparatet kan få fra oppsøkende arbeid og utekontakter.

— Regjeringen foreslår å sette av 20 millioner til å etablere utekontakter i kommunene. Dette er ikke store summen, men en god start. Det vil kunne gi flere små og mellomstore kommuner muligheten til å styrke sin forebyggende innsats ved å satse på oppsøkende sosialt arbeid.

— Samtidig må regjeringa få på plass et nasjonalt knutepunkt som kan hjelpe oss å sikre kvalitet, kontinuitet og lokal tilpasning. Der har vi spilt inn gode forslag som regjeringen bør se på. Det handler om å legge til rette for et nasjonalt faglig knutepunkt for det oppsøkende feltet. Frem til 2015 hadde KORUS Oslo denne funksjonen – noe som var viktig for hele fagfeltet og særlig for de små tjenestene.  For å sikre avkastning over tid i den investeringen regjeringen nå gjør må de også finne rom for å sikre en slik funksjon, mener de fire lederne og peker på viktige oppgaver som må sikres for utekontaktene;

  • Nasjonal kunnskaps- og fagutvikling for likeverdige og ungdomsvennlig tjenester
  • Implementering av oppsøkende metodikk i høyskoleutdanningene gjennom undervisning og utvikling av faglitteratur
  • Initiativ til mer praksisnær forskning
  • Nasjonale fagkonferanser for utekontaktene
  • Legge til rette for fagnettverk nasjonalt og regionalt for alle oppsøkende tjenester
  • Internasjonalt samarbeid og utveksling.            

— Dette har KORUS Oslo fått til tidligere med relativt beskjeden innsats og god dugnadsånd, der de store tjenestene også har bidratt. Med litt drahjelp fra regjeringen kan vi få til dette igjen.

Med litt drahjelp fra regjeringen kan vi få til dette igjen.

— Norge har hatt oppsøkende tjenester – utekontakter - i de større byene i over 50 år. Nå håper vi regjeringen sikrer særlig de små tjenestene i distriktene i vårt fagfelt fremover. Om de gjør det skal vi selvfølgelig også bidra til nye faglige løft for sårbare unge i en forebyggingsreform. Med den brede satsningen regjeringen legger opp til overfor sårbare unge vil det være lurt å ha med utekontaktene sin erfaring og kompetanse og det oppsøkende feltet i utformingen av forebyggingsreformen. Vi er klare til å bidra.

Kontaktpersoner:

Camilla Wright, leder for Uteseksjonen i Trondheim og styremedlem i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon – tlf. 916 72 771

Børge Erdal, leder for Uteseksjonen i Oslo kommune – tlf. 913 40 462

Joachim Bjerkvik, leder for utekontakten i Bergen kommune– tlf. 414 29 688

Vibeke Lunde Steinstø, leder for Uteseksjonen i Stavanger kommune – tlf. 482 82 086

 

Les mer om følgende emner: