-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Foto: Tori Flaaten Halvorsen
Foto: Tori Flaaten Halvorsen

15 millioner til tannhelse i revidert nasjonalbudsjett

Utvidede rettigheter til tannbehandling er tatt inn i revidert nasjonalbudsjett.

I budsjettenigheten med regjeringspartiene har SV fått gjennomslag for to ulike forslag:

  • Stortinget ber regjeringen sikre at personer med psykiske helseplager som faller inn under tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav c, beholder tilbudet fra tannhelsetjenesten i fylkeskommunene i inntil 6 måneder etter at pasienten er utskrevet, friskmeldt eller overført til oppfølging i ACT/FACT-team eller liknende.
  • Stortinget ber regjeringen sikre at personer med psykiske helseplager som etter forskrift om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling § 1 pkt. 14 har rett til stønad til tannbehandling, beholder rettighetene i 6 måneder etter at de sterkt nedsatte evnene til egenomsorg er gjenopprettet.

Det er satt av 15 millioner kroner til det første punktet i det reviderte nasjonalbudsjettet.

Etter at gladnyheten i revidert nasjonalbudsjett ble kjent, sier presidenten i Den norske tannlegeforeningen (NTF), Heming Olsen-Bergem:

— NTF er veldig glade for at vi har blitt hørt i denne saken og at regjeringen og SV prioriterer munnhelse. Dette er en utsatt gruppe som ofte har stort behov for tannbehandling, og det er viktig at de blir ivaretatt på en bedre måte, sier Olsen-Bergem.

Foreningen vil følge opp vedtakene for å sikre at disse pasientene nå får bedre rettigheter.

Du kan lese mer om endringen i denne artikkelen på rusfeltet.no.

Der står det blant annet:

Regjeringen, ved Helse- og omsorgsdepartementet, har sendt ut et forslag på høring om endringer i tannhelsetjenesteloven, slik det varsles om i revidert nasjonalbudsjett. Høringsfristen er 12. september. De foreslår at tilbudet om 25 prosent egenandel til unge voksne 21-24 år lovfestes.

Regjeringen foreslår også utvidede tannhelserettigheter til personer med rusmiddelavhengighet og innsatte i fengsler.

Departementet foreslår samtidig å oppheve dagens lovbestemmelse om prioritering mellom pasientgrupper. Det innebærer at fylkeskommunen ut fra ressurshensyn ikke kan avvise pasienter med rett til tannhelsetjenester.

Norsk tannhelseforening skriver på sin nettside at de er positive til at munnhelse prioriteres, men at de fortsatt er tydelig på at det er behov for en helhetlig gjennomgang av hele tannhelsetjenesten. De følger derfor arbeidet i Tannhelseutvalget tett, og ser fram til neste sommer da utvalget skal levere sin rapport.

Les mer om følgende emner: