-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Tonje Glasø Wiggen, avdelingsdirektør i Velferdsetaten,, Oslo kommune. Foto: Velferdsetaten
Tonje Glasø Wiggen, avdelingsdirektør i Velferdsetaten,, Oslo kommune. Foto: Velferdsetaten

Flere personer med langvarige rusproblemer i arbeid

TILSVAR TIL KRONIKK: God livskvalitet betyr for de fleste mennesker å ha et eget sted å bo, et nettverk og en jobb å gå til. Velferdsetaten skal bidra til at flere innbyggere med rus- og psykiske problemer får arbeid og følges opp i egen bydel.

Av Tonje Glasø Wiggen, avdelingsdirektør Rustjenester og tilrettelagte boliger i Velferdsetaten

Velferdsetaten arbeider systematisk for å tilpasse våre tjenester i tråd med målene i Strategisk plan for rusfeltet for Oslo kommune. Ett ledd i dette er å gjennomgå våre tjenester for å sikre at disse er i tråd med behov og det samfunnsoppdraget etaten har fått. I 2022 stod Oslo kommunale ruspoliklinikk (OKR) for tur, som Kristian A. L. Slagsvold, behandler ved OKR, skriver om i en kronikk i Rus og Samfunn.

Grundig gjennomgang
Sammen med alle ansatte i OKR (20 årsverk), 11 pasienter/klienter og representanter fra syv bydeler har vi gjennomgått det faglige innholdet ved klinikken, hvordan ressursene i OKR utnyttes og i hvilken grad tjenesten bidrar til å støtte opp under bydelenes tjenester.

Ansatte beskriver at hensikten med behandlingstilbudet ved OKR er å bidra til økt livskvalitet. Tjenesten skal hjelpe pasientene til å begrense inntak av, eller slutte med rusmidler, samtidig som pasientene får tilbud om arbeidsrettede tiltak, der jobbspesialister bistår til å skaffe og stå i et arbeidsforhold.

Gjennomgangen viser at klinikken har hatt lavt antall pasienter over tid, uavhengig av koronapandemien. Som det fremkommer i kronikken viser gjennomgangen at noe av suksessfaktorene ved OKR er lav terskel for inntak, gratis tjenester og høy tilgjengelighet. Samtidig viser det seg at tjenesten benyttes lite. Dette gjelder både behandlingsdelen av tilbudet og Individuell jobbstøtte (IPS). I snitt har det vært om lag 140 pasienter hvert av årene fra 2010 og frem til i dag.

Bør samordnes bedre
Personer med alvorlige og langvarige rusproblemer har ofte behov for sammensatte tjenester. Det er behov for å samordne tjenester bedre, og ikke minst sikre at Velferdsetatens tjenester kompletterer – men ikke erstatter bydelenes tjenester. Ansvaret for å bygge opp tjenester har alle bydeler i Oslo tatt på største alvor, for å nå målene i PRIOslo (Program for rusfeltet i Oslo). Bydelene arbeider systematisk for å bygge opp tilbud til målgruppen. Dette sikrer at den enkelte får langvarige og nødvendige tjenester i eget nærmiljø.

Flere vil komme i arbeid
Velferdsetaten skal bistå bydelene med å gi tjenester til personer med langvarige og alvorlige rusproblemer. Et viktig mål er at flere skal bo trygt og med god livskvalitet i egen bolig. For mange er arbeid er en viktig faktor for god livskvalitet og meningsfull tilværelse. Individuell jobbstøtte for personer med alvorlige og langvarige rusproblemer har stort potensial, og det gode arbeidet OKR har bidratt med i oppbygging av tilbudet med Individuell jobbstøtte skal videreutvikles. Dette vil bidra til at enda flere vil komme i arbeid.