-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Skal hjelpe den harde kjernen

Hva med gjengangerne? Hva med dem som er utestengt fra tiltak rettet inn mot rusavhengige på grunn av voldelig og uregjerlig oppførsel? Gjennom prosjektet Sent Ute har Bergen fornyet innsatsen overfor personer i rusmiljøet som står bak mye vold og bråk. Gjennom å koordinere eksisterende tiltak og skreddersy innsatsen mot denne gruppen, håper en å kunne hjelpe dem tilbake til en mer stabil og verdig tilværelse.

I rusmiljøer finnes det personer som går under radaren til hjelpeapparatet. Dette er gjerne personer som har en negativ innvirkning i rusmiljøet. De kan ofte være gjengangere hos politiet, helsevesenet eller ved de kommunale tjenestene, men er gjerne utestengt fra tiltak rettet inn mot rusavhengige på grunn av voldelig og uregjerlig oppførsel.

Sent Ute er et nytt prosjekt i Bergen som har som mål å nå ut til denne gruppen. Ved konsentrert innsats med spesialinnrettede tiltak mot dem som en vet skaper støy i miljøet og som ikke blir fanget opp av etablerte rustiltak, vil Bergen både prøve å hjelpe disse personene samt skjerme resten av rusmiljøet for individer som skaper utrygghet.

– Målgruppen er personer med trøblete atferd. Det kan dreie seg om alt fra vold til annen problematisk atferd overfor andre. Noen har psykiatriske lidelser, mens for andre kan det være snakk om mer dysfunksjonell atferd.

Det sier Henriette Blattmann, teamleder ved Avdelingen for rusmedisin, Helse Bergen. Hun er med i ressursgruppen til prosjektet, er tidligere ruskoordinator i Bergen kommune og forteller at det i mange år har vært rettet en innsats mot denne gruppen uten at det har klart å bidra til stabilitet. Dette er en gruppe som det er vanskelig å nå frem til, og det er derfor nødvendig med en tilpasset innsats overfor den enkelte.

Vanskelig å nå

Sent Ute er en del av den nye handlingsplanen mot russcener til Bergen kommune som ble vedtatt i vår. Det er et treårig samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune, Helse Bergen og Vest Politidistrikt. I ressursgruppen til Sent Ute sitter det representanter fra de aktuelle etater i kommunen, Divisjon psykisk helsevern, Avdeling for rusmedisin og påtaleenheten. Ressursgruppen møtes hver 14. dag.

– Det er viktig at de som sitter i ressursgruppen vet hva eget system kan bidra med overfor målgruppen, sier Blattmann.

I fjor høst ble Anne-Lise Pedersen ansatt av Bergen kommune som prosjektkoordinater. Hun forteller Rus & Samfunn at målgruppen er personer som til tross for at de har gjennomgått en lang rekke med tilbud, tiltak og tjenester i kommunen og i spesialisthelsetjenesten, fortsatt har en utilfredsstillende livssituasjon.

– Med Sent Ute ønsker vi å koordinere tjenestene inn mot disse personene bedre. En del av prosjektet er også å identifisere glippsoner. Det kan for eksempel være manglende rutiner for politianmeldelser ved alvorlige hendelser, sier hun.

En hard kjerne

Pedersen legger til at prosjektet kom i stand fordi det blir identifisert en hard kjerne på kanskje 15-20 personer utenfor Strax-huset som andre i miljøet var redde for. Strax-huset er det største lavterskeltilbudet i Bergen som ved flere anledninger har vært omtalt i Rus & Samfunn.

– Sent Ute er et ledd i å avvikle de åpne russcenene i Bergen. Hvis vi får koordinert de rette hjelpetiltakene, vil vi få gjort mye med disse russcenene.

Siden Pedersen ble ansatt, har hun jobbet med å informere og gjøre prosjektet kjent på tjenestestedene. Mulige kandidater blir meldt blant annet fra Avdeling for rusmedisin, seksjon LAR og andre tjenester innenfor kommunen.

I oppstartsfasen har prosjektet fått med fire brukere som har gitt sitt samtykke til å delta. Pedersen understreker at hun er avhengig av deltakernes samtykke for å kunne koordinere tiltakene på best mulig måte – og det kan ofte være vanskelig å få til.

– Innstillingen til målgruppen varierer veldig. Det er stor ambivalens blant dem vi her forsøker å nå. Derfor har det vært viktig for oss å sikre god kommunikasjon, vise at vi er der for dem og at de føler at vi stiller opp, sier hun.

Tilpasset innsats

Pedersen peker på at det er snakk om personer med ulike diagnoser og som oftest veldig tunge saker. I det fleste tilfellene er det mye folk og mange tjenester inni bildet. Hennes jobb er å koordinere innsatsen.

Hensikten med Sent Ute er å skreddersy innsatsen for den enkelte. Utgangspunktet er at det skal brukes eksisterende kanaler og løp. Det er ikke meningen at de som blir tatt opp i prosjektet skal få nye forløp eller kontaktpersoner. Sent Ute skal målrette innsatsen. Hvis det blir nødvendig med nye tiltak, må dette tas opp i ressursgruppen, forklarer Henriette Blattmann.

– Vi må først og fremst sette i gang en ball i eksisterende tjenester.

Det vil være ulike veier inn mot Sent Ute. Blattmann forteller at for noen kan straffesporet være en åpning. Under soning kan det for eksempel være lettere å få gjennomført en psykiatrisk vurdering. Hun viser til en person som sa at han heller ville være i fengsel enn i miljøet utenfor. Det var tryggere og resulterte i mindre kaos.

– Andre har vært i de psykiske helsetjenestene, mens andre igjen har hatt en atferd som har vært avvikende siden barndommen. Felles for alle er at vi ikke har fått til en langsiktig og forutsigbar tilnærming.

Skape et godt fundament

De som jobber mot rusavhengige har lenge sett at behovet for oppfølging av denne gruppen har vært der, men det har ikke vært mulig å nå dem med eksisterende tiltak og tjenester.

– Gjennom Sent Ute må vi være mest mulig kreativ og foroverlent, konstaterer Blattmann.

Det er blant annet blitt hyret to personer på midlertidig kontrakt, som skal drive med sosial trening, og som er håndplukket til brukerne de skal jobbe med.

Anne-Lise Pedersen peker på at en vanskelig boligsituasjon går igjen i målgruppen. Bergen har fått i gang mange nye boligtiltak, men det er lite tilfredsstillende for eksempel å ha en med voldelig atferd boende sammen med 35 andre beboere. Selv om flere av dem det gjelder gjerne har fått tak over hodet, er det fortsatt ikke verdige boforhold.

– Noen av disse trenger heldagstilsyn, sier hun.

God fremdrift

Henriette Blattmann understreker viktigheten av å få på plass et tilfredsstillende boltilbud til denne gruppen. Eller som hun sier: – Skal vi bygge videre med fornyet innsats, er grunnmuren viktig. Bolig er selve fundamentet.

Kort tid før Rus & Samfunn møter Blattmann og Pedersen, har prosjektet gjennomført sin første halvårsevaluering. – Så langt ser det bra ut. Fremdriften er bra med de fire kandidatene som vi har inne i prosjektet nå, kan prosjektkoordinator konstatere.

Les mer om følgende emner: