-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Disse ROP-pasientene er mest utsatt for selvmordstanker

Mer kunnskap om hvem som strever med selvmordstanker kan gjøre det mulig å jobbe mer målrettet med forebygging. En fersk studie gir nyttig kunnskap.

 

Personer med psykiske lidelser har forhøyet risiko for å begå selvmord. Det er også godt dokumentert at en samtidig ruslidelse kan innebære en ytterligere økt risiko. Men hvilke ROP-pasienter står i den aller mest intense faresonen? Dette har KORUS Midt-forsker Helle Wessel Andersson og kolleger forsøkt å finne svar på. 

Studien ser på forekomsten av selvmordstanker hos pasienter med samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. Målet har vært å finne ut om selvmordstanker forekommer hyppigere hos pasientgrupper med spesifikke psykiatriske diagnoser og typer rusmiddelbruk, og om sosiodemografiske faktorer spiller inn. Forskerne ønsker økt søkelys på undergrupper med særlig forhøyet risiko, slik at selvmordsforebyggende tiltak kan gjøres målrettet.

Solid datagrunnlag

Forskningsinstituttet Sintef innhentet i 2012 data både om hele landets pasientgruppe innen psykisk helsevern på oppdrag fra Helsedirektoratet. Informasjon om rusvanene til 2358 innlagte pasienter og 23167 pasienter fra poliklinikk er et solid datagrunnlag som har siden blitt brukt til en rekke ulike undersøkelser. Forskerne Helle Wessel Andersson, Solveig Ose, Torleif Ruud og Solfrid Lilleeng har gjennomført studien som ser på selvmordstanker hos ROP-pasienter.

Én av fire tenker på å ta livet sitt

De fant at 26 prosent av pasientene med samtidig psykisk og ruslidelse rapporterte om selvmordstanker, selvmordstrusler eller selvmordsforsøk. Til sammenligning var andelen hos pasienter uten rusproblematikk 18 prosent.

Studien viser at ruspasienter som misbrukte alkohol og beroligende medikamenter rapporterte om mer selvmordstanker sammenlignet med pasienter som brukte illegale rusmidler. Cannabis og sentralstimulerende rusmidler, som ikke ser ut til å være forbundet med økt risiko for selvmordstanker.

Særlig utsatte diagnoser

Ulike psykiatriske diagnoser viser også ulike utslag. Forekomsten av selvmordstanker var spesielt høy blant pasienter som led av depresjon, personlighetsforstyrrelser og posttraumatisk stressyndrom. Forskerne peker på at psykiske plager kan forsterkes av ruslidelser fordi jevnlig bruk av rusmidler gjør at serotoninnivået i hjernen blir redusert. Seroton er viktig for å formidlingen av signaler mellom hjerneceller, og mangel på stoffet kan ha bidratt til økt risiko for depresjon, lavt stemningsleie og selvmordstanker hos disse pasientene.

Unge, ugifte, med svake familiebånd

Også andre faktorer spiller inn. Det ser ut som økt alder beskytter noe, og pasienter i alderen 18-23 var mest plaget. 34 prosent av ROP-pasientene i denne gruppa rapportere om selvmordstanker. Studien viser ellers at kvinner er mer utsatt enn menn, og andelen med selvmordstanker er hhv. 27 prosent og 24 prosent. Blant gifte pasienter melder 23 prosent om selvmordstanker, mens tallet blant ugifte er 30 prosent. Et dårlig forhold til familie og venner øker også risikoen, mens faktorer som inntekt og utdanningsnivå ikke ser ut til å spille noen rolle i denne sammenhengen.

Disse er mest utsatt

En oppsummering av studiens funn:

- Unge, single ROP-pasienter med svake bånd til familie og venner, tenker mer på å ta livet sitt enn andre ROP-pasienter.

- Selvmordstanker forekommer hyppigere blant pasienter som misbruker alkohol eller beroligende midler enn andre rusmidler.

- Faren er særlig stor dersom misbruket skjer i kombinasjon med diagnoser som depresjon, personlighetsforstyrrelser og posttraumatisk stressyndrom.

Les mer på BMC Psychiatry

Les mer om følgende emner: