-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Hva vil de gjøre på rusfeltet i 2022?

Ny ruspolitikk, bedre forebygging og styrket ettervern. Slik høres det ut når vi spør partiene om hva det er viktigst å få gjort på rusfeltet i 2022. Men hva betyr ny ruspolitikk? Her kan du lese hva seks av partiene på Stortinget vil gjøre i løpet av det neste året.

Hva mener du er viktigst å få gjort noe med på rusfeltet i løpet av 2022?

Hvilke initiativ vil du ta for å få til dette?

Disse to spørsmålene har Rus & Samfunn stilt til representanter for alle partiene i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Venstre har ingen representant i komiteen, så vi har rettet spørsmålene til partileder Guri Melby. 

Vi gjør oppmerksom på at også SV og Rødt er blitt bedt om å delta i denne nyttårsenqueten, men vi har ikke fått noe svar fra deres representanter.

Sandra Bruflot, Høyre

stortingsrepresentant, helse- og omsorgkomiteen:

1. Hva mener du er viktigst å få gjort noe med på rusfeltet i løpet av 2022?

— Å få gjennomført en rusreform der vi går fra å straffe folk for rusbruk til å tilby hjelp og behandling. Dagens ruspolitikk stigmatiserer, slår sosialt skjevt ut og gjør at folk ikke tør be om hjelp til rusproblemer. 
 

2. Hvilke initiativ vil du ta for å få til dette?

— Høyre, Venstre, MDG, SV og Rødt fremmet et forslag om å få på plass en rusreform i Stortinget tidligere i desember. I 2022 skal saken vedtas i Stortinget, og jeg vil jobbe for å få flertall for å slutte med straff for rusbruk. 

 

Even Røed, Arbeiderpartiet

stortingsrepresentant, helse- og omsorgskomiteen:

1. Hva mener du er viktigst å få gjort noe med på rusfeltet i løpet av 2022?

— Jeg mener at vi har behov for å sette i gang arbeidet med en forebyggings- og behandlingsreform. Dette er varslet av regjeringen og vil være en del av en opptrappingsplan på psykisk helse og rus. Vi er klare på at vi trenger en styrking av helse-, rehabiliterings- og ettervernstilbudet, og at rusavhengige skal ha helsehjelp og oppfølging, ikke straffereaksjoner. Vi må snarest få sett på praksisen med urettmessig inndragelse av førerkort, fordi vi vet at dette hindrer hjelpesøkende atferd og er en barriere for å søke hjelp hos blant annet fastlegen, og det kan gjøre det vanskeligere å stå i arbeid for de som er avhengig av bil for å komme seg på jobb. 

2. Hvilke initiativ vil du ta for å få til dette?

— Jeg vil sammen med mine kollegaer i helsekomiteen på Stortinget og i helsedepartementet jobbe for at vi kommer i gang med opptrappingsplanen for psykisk helse og rus. Jeg ønsker å være lyttende og ha tett kontakt med de det gjelder. Jeg er utålmodig og ønsker å få på plass en ny ruspolitikk som hjelper flere. 

Bård Hoksrud, Fremskrittspartiet

stortingsrepresentant, helse- og omsorgskomiteen:

1. Hva mener du er viktigst å få gjort noe med på rusfeltet i løpet av 2022?— Fremskrittspartiet vil prioritere forebyggende arbeid for å hindre utvikling av rusavhengighet. For Fremskrittspartiet er det viktigste å få stoppet ungdom som er på vei inn i et liv med rusavhengighet før det er for sent. 

— Vi vet også at rus og psykiatri henger tett sammen. Da FrP satt i regjering prioriterte vi dette arbeidet høyt, og har fortsatt å gjøre det i opposisjon. Vi skal forebygge bedre og gi raskere hjelp. FrP vil arbeide videre for at tjenestene til personer med psykisk helse- og rusproblemer skal være helhetlige, tilgjengelige og individuelt tilpassede.

2. Hvilke initiativ vil du ta for å få til dette?

— Mens regjeringen i opposisjon mente at det var viktig å prioritere psykisk helse, klarer de ikke å levere i posisjon. Den ene dagen er det vanskelig å finne 50 millioner til psykisk helse og den neste dagen finner de milliardbeløp til klima. Det handler ikke om penger, men prioriteringer. FrP kommer til å fortsette å fremme våre forslag om økte bevilginger til psykiatrien. I vårt alternative budsjett ga vi eksempelvis nesten en milliard ekstra til flere døgnplasser i psykisk helsevern.  

Lisa Marie Ness Klungland, Senterpartiet

stortingsrepresentant, helse- og omsorgskomiteen:

1. Hva mener du er viktigst å få gjort noe med på rusfeltet i løpet av 2022?

— Det er så mykje som er viktig å få til og så mykje me må ta tak i. Me treng ei endring av dagens ruspolitikk. Personar som har utfordringar med rus skal møtast med hjelp og behandling – uavhengig av kor ein bur. 

2. Hvilke initiativ vil du ta for å få til dette?

— Me i Senterpartiet og Arbeiderpartiet skal gjennomføre ein førebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet. Som den med ansvar for psykisk helse og ruspolitikk i Senterpartiet ser eg fram til å kunne gjennomføre denne teitt saman med brukarorganisasjonane og andre interesseorganisasjonar. Her har me fokus både på førebygging, lågterskel tilbod, tverrfagleg spesialisert rusbehandling, ettervern, legemiddelassistert rehabilitering (LAR), utgreiing av endringar for bruk og besittelse i lovverket, gjennomgang av praksis med tap av førarrett og mykje anna. 

Olaug Bollestad, Kristelig folkeparti

partileder, stortingsrepresentant, helse- og omsorgskomiteen: 

1. Hva mener du er viktigst å få gjort noe med på rusfeltet i løpet av 2022?

— Jeg mener det er viktig å fortsette styrkningen av rusomsorgen, med vekt på rehabilitering og ettervern. Det blir også viktig å opprette flere egne behandlingstilbud og rusbehandlingsplasser for kvinner. KrF vil også styrke satsingen overfor mennesker som har ROP-lidelse (Rus Og Psykiatri), blant annet ved å etablere tverrfaglige behandlingsplasser for denne gruppen i alle landsdeler, samt at rusmiddelavhengige skal sikres gratis tilgang til oppfølging av lege, tannlege, psykolog, fysioterapeut og annet helsepersonell.

2. Hvilke initiativ vil du ta for å få til dette?

— Vi vil bruke aktuelle saker både på stortinget og i media til å løfte disse perspektivene. Samtidig blir det viktig for oss og ha god dialog med aktørene på feltet for å sikre et mangfold av eksempelvis aktører som kan behandle. 

Guri Melby, Venstre

partileder, stortingsrepresentant, utenriks- og forsvarskomiteen:

1. Hva mener du er viktigst å få gjort noe med på rusfeltet i løpet av 2022?

— Det viktigste for Venstre er helt klart å få på plass en rusreformen som går fra straff til hjelp for alle som sliter med rus. Vi må gjøre veien til hjelpeapparatet så kort som mulig, og den eneste måten å få til det mener vi er å avkriminalisere besittelse av mindre mengder narkotika til eget bruk. 

— Selv om rusreformen er førsteprioritet, mener vi også blant annet at prøveordningen med heroinassistert behandling (HAB), som nå endelig åpner i Oslo og Bergen, bør utvides til flere byer og gjøres permanent som et tilbud for dem med tyngst rusavhengighet.

2. Hvilke initiativ vil du ta for å få til dette?

 — Venstre lovet i valgkampen å fremme rusreformen på nytt i Stortinget etter valget. Tidligere i desember gikk vi derfor sammen med Høyre, SV, MDG og Rødt om forslag om rusreform lignende den som ble skrotet av Arbeiderpartiet i våres. Vi har fremdeles håp om at partiene kan snu, og at vi endelig kan sikre en anstendig og human behandling av samfunnets svakeste gruppe. 

— Utover dette vil Venstre ta initiativ til å følge opp de tiltakene som skaper en bedre hverdag for de som har avhengighetsproblemer, både de som har behov for LAR og heroinassistert behandling. Her vil vi sørge for at regjeringen følger opp de tiltakene som har kommet på plass de siste årene, og aktuelle kanaler kan være skriftlige spørsmål til statsråden, spørsmål til muntlig spørretime og representantforslag. 

 

 

 

Les mer om følgende emner: