-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Mer eierskap til egen rusbehandling gjennom nytt verktøy

Et norskutviklet, digitalt kartleggingsverktøy tas i bruk for første gang i norsk rusbehandling. Helse Midt er først ut, og de ansatte har tro på bedre og mer effektiv behandling. Prosjektleder Hege Govasmark (t.h) og miljøterapeut Andrea Marie Bye mener pasientene får mer innflytelse over egen behandling.

Behandlere ved St.Olavs klinikk for rus- og avhengighetsmedisin startet i september bruken av Norse Feedback, et digitalt skjema for selvrapportering. Det skal brukes rutinemessig i klinisk behandling og legger til rette for økt brukermedvirkning og bedre tilbakemeldingsmulighet.

– Ved å bruke Norse vil pasienter i større grad delta aktivt i beslutninger om egen behandling, og dermed få mer innflytelse og eierskap til egen behandling, sier Hege Govasmark, som er prosjektleder for implementering av Norse Feedback i Helse Midt.

Før første behandlingstime fyller pasienten ut et elektronisk selvrapporteringsskjema på mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin. På bakgrunn av svarene sendes en utfyllende rapport direkte til behandler, som kan legge opp samtaler og behandling basert på rapporten. Siden skal spørsmål besvares mellom hver behandling.

Ærligere når vi er alene hjemme

Joachim Vie er daglig leder i Norse Feedback, et teknologihus med base i Førde. Da behandlerne ved St.Olavs hospital skulle få opplæring i bruk av verktøyet, tok han turen til Trondheim og ble intervjuet av Adresseavisen.

– Målet vårt er å engasjere pasienten i egen behandling. Det ligger i oss mennesker å si at vi har det fint når vi blir spurt ansikt til ansikt. Ved å besvare spørsmål i hjemlige omgivelser, kan det føles tryggere å svare ærlig. Vi har et pilotprosjekt gående i England, og behandler melder at informasjon hun vanligvis bruker lang tid på å avdekke, får hun nå etter første behandlingstime, sa han.

Tilbakemeldingssystem som del av pakkeforløpet

Norse Feedback svarer ut Helsedirektoratets krav om kliniske tilbakemeldingssystemer i pakkeforløpet for psykisk helse og rus. Det «bør benyttes et system hvor pasienten og/eller foreldre på en systematisk måte kan gi tilbakemelding til behandleren om hvordan han/hun opplever behandlingseffekt og relasjon til behandler», heter det i pakkeforløpet. Altså: hvilken effekt opplever du og hvordan opplever du å bli møtt, forstått og respektert?

Norse legger ikke bare til rette for en tidlig kartlegging av pasientens helsesituasjon, men også for ærlige tilbakemeldinger om behandlingsbehov og behandler.

Fornøyde pilotpasienter

– Jeg har jobbet i 20 år i rusbehandling og det er ytterst sjelden at noen har sagt direkte til meg at relasjonen ikke har fungert. Gjennom Norse vil slike ting komme frem og dermed kan jeg justere kursen etter hvert. Det kan for eksempel handle om at pasienten føler seg overkjørt eller at ting går for fort, forklarer miljøterapeut Gunnbjørg Saksvik ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin. Saksvik har deltatt i et pilotprosjekt med uttesting av Norse.

– Pasientene i pilotprosjektet var svært fornøyde. Tilbakemeldingene gikk for eksempel på at det er lettere å svare på konkrete spørsmål i et skjema du sitter med i ro og mak, enn å huske på å ta opp alle tingene som plager dem i en samtale, sier hun.

Bedre oversikt og god samtalestarter

Nye spørsmål besvares digitalt hver eneste uke underveis. Blant annet må pasienten svare på hvordan han eller hun opplever behandlingen og behandler.

Miljøterapeutene Andrea Marie Bye og Guro Andreasen er blant de ansatte som ser for seg å ha stor nytte av verktøyet i sin arbeidshverdag ved rusklinikken på St. Olav.

– Det er kjempeviktig med god kjemi mellom pasient og behandler fordi det gjør at pasienten tør å åpne opp og føle seg hørt, understreker de.

Prosjektleder Hege Govasmark håper prosjektet vil redusere drop-out-faren gjennom å heve kvaliteten på behandlingen.

– Vi har tro på dette verktøyet, både fordi det er utviklet i en norsk kontekst og fordi vi får mulighet til å være med i videreutviklingen for å gjøre det enda mer tilpasset denne pasientgruppa, sier hun.

 

Les mer om følgende emner: