-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Rushåndhevingsutvalget: — Har aktivt innhentet helsefaglig kunnskap

Kan Rushåndhevingsutvalget komme med svar på det mange har tvilt på: Er det i det hele tatt mulig med en rettslig avgrensing av begrepet rusavhengig? Etter et utall møter for å hente inn innspill og kompetanse, er Rushåndhevingsutvalget i innspurten med sitt arbeid. — Planen er å levere i løpet av juni, sier utvalgssekretær Jens Johannes Andenæs.

Det blåste friskt innen rusfeltet da regjeringen satte ned Rushåndhevingsutvalget i mai i fjor: Et utvalg med bare jurister? Hvor er den helsefaglige kompetansen på rusavhengighet? Og er det mulig å lage en avgrensing av hvem som skal regnes som rusavhengig i strafferettslig forstand?

I løpet av juni kommer svaret fra utvalget, når de leverer sin utredning. Vel vitende om at utvalget holder sine interne vurderinger tett til brystet ennå noen uker, vil Rus & Samfunn likevel høre med utvalgets sekretær, Jens Johannes Andenæs, om hva utvalget særlig har jobbet med. Andenæs har permisjon fra sin vanlige jobb som politiadvokat ved Oslo poltidistrikt for å være sekretær for Rushåndhevingsutvalget.

— Dere hadde en omfattende runde med skriftlige innspill før jul. Hva har arbeidet i hovedsak bestått av etter det?

— Etter at vi mottok alle innspillene hadde vi oppfølgingsmøter med 17 aktører i slutten av januar. Der fikk de anledning til å utdype de skriftlige innspillene, og utvalget stilte spørsmål. Da vi møtte aktører i helsesektoren var det selvsagt helsesiden av vårt mandat som sto i fokus, særlig vurderinger rundt begrepet rusavhengig, ulike rusmidler, diagnoser og rusbehandling, sier Andenæs.

I tillegg møtte utvalget  blant annet flere brukerorganisasjoner og politi- og påtaleinstanser i denne oppfølgingsrunden.

Hente inn kunnskap - en del av mandatet

Lederen for Rushåndhevingsutvalget, Hans-Petter Jahre, sa i et intervju med Rus & Samfunn i oktober at "vi har et tydelig mandat om å hente inn kunnskap og kompetanse på sentrale områder fra relevante fagmiljøer og organisasjoner."

— Har dere hentet inn ytterlige kompetanse?

— Etter møtene med de 17 aktørene, har vi møtt Riksadvokaten, Politidirektoratet og Helsedirektoratet, forteller Andenæs.

Utvalget har også vært i Bergen for å møte Bergen kommune og Vest politidistrikt.

Fått rapport fra Folkehelseinstituttet

— Det har kommet kritikk mot sammensetningen av utvalget; at det er et utvalg kun av jurister og at man mangler helsefaglig kompetanse. Hva har dere gjort i forhold til det?

— Utvalget er satt sammen som det er, og det forholder vi oss til. Det er ikke alle spørsmål vi har kompetanse på, som er nødvendig for å vurdere alle sider av mandatet. Dette har vi forsøkt å kompensere for ved aktivt å innhente helsefaglig kunnskap

— I høst gav vi også Folkehelseinstituttet i oppdrag å levere helsefaglige vurderinger om spørsmål knyttet til mandatet vårt. Vi fikk en rapport fra FHI i mars, og den vil bli vedlagt vår utredning. 

RUSHÅNDHEVINGSUTVALGET

Utvalget ble satt ned 11. mai 2023 og startet arbeidet i juni i fjor. Leder for utvalget er Hans-Petter Jahre, pensjonert lagmann i Borgarting. Øvrige medlemmer er  Tonje Vang, lagmann i Borgarting lagmannsrett, og Ørnulf Øyen, professor ved Det juridiske fakultet i Bergen.

— Dette er ikke et nytt rusreformutvalg, sa Hans-Petter Jahre i et intervju med Rus & Samfunn i oktober. Les intervjuet her.

Rushåndhevingsutvalget har egen nettside. Der kan du blant annet lese det omfattende mandatet og se alle innspillene som kom inn til utvalget fra privatpersoner og fra ulike instanser.

Utvalget skal levere sin utredning innen 1. juli 2024. 

 

Det omfattende mandatet til Rushåndhevingsutvalget kan grovt inndeles i tre områder: Straffeutmåling, poltiets bruk av tvangsmidler og om politet har virkemidler for å avdekke og forebygge narkotikabruk blant unge.

Hvilke spørsmål har utvalget måttet bruke mest tid på?

De mest omfattende delene av utvalgets arbeid er nok utformingen av straffutmålingsordningen for rusmiddelavhengige og vurderingene av politiets straffeprosessuelle virkemidler.

Utredning i løpet av juni

Utvalget har frist for å levere utredningen i løpet av juni, og det tar vi sikte på å overholde, sier Andenæs.

— Har det noen betydning at regjeringens lenge bebudede forebyggings- og behandlingsreform ennå ikke har kommet?

Vi har underveis fått signaler om om at Stortingsmeldingen antakelig kommer etter at vi har levert vårt oppdrag, og det har vi forholdt oss til. Det vil være opp til regjeringen og departementene hvordan utvalgets arbeid følges opp videre og om utredningen blir sett i sammenheng med Stortingsmeldingen.

INNSPILL TIL RUSHÅNDHEVINGSUTVALGET

72 organisasjoner og etater og mer enn 100 privatpersoner sendte inn sine innspill til utvalget i fjor høst.

I innspillene var det særlig sprik i oppfatningene av terskelverdier og bruk av tvangsmidler. Men aller mest engasjement var det i innspillene om det i det hele tatt er mulig å gi en holdbar avgrensing av hvem som skal regnes som rusavhengig i strafferettslig forstand.

Les mange av innspillene i denne artikkelen i Rus & Samfunn.

 

Les mer om følgende emner: